Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Documentair krediet bij internationale handel

Een documentair krediet of letter of credit (L/C) wordt vooral gebruikt bij internationale handel. Het biedt bijkomende garanties aan zowel de verkoper (exporteur) als de koper (importeur). Een letter of credit helpt met andere woorden bij het opbouwen van internationale handelsrelaties. Lees verder om meer te lezen over het documentair krediet.

Wat is een documentair krediet?

documentair kredietHet documentair krediet is een verbintenis onder de vorm van een kredietopening. Het is de koper die deze verbintenis aangaat bij diens bank. De bank verbindt er zich toe om het afgesproken bedrag te betalen aan de verkoper, van zodra aan alle voorwaarden is voldaan.

Een documentair krediet moet zekerheden bieden aan zowel de koper als de verkoper. De verkoper krijgt zekerheid van betaling als hij zelf aan alle opgelegde voorwaarden voldoet. Hij kan immers op zijn eigen bank terugvallen.
Als koper hoef je geen voorschot te financieren en heb je de zekerheid dat de verkoper aan alle contractvoorwaarden heeft voldaan. Hij ontvangt immers alleen het geld als hij daarvan bewijs kan leveren. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een document zijn waarop met zekerheid staat dat de goederen verzonden werden.

Belangrijk om te onthouden is dat de verkoopovereenkomst en het documentair krediet volledig van elkaar losstaan.

Werking van een documentair krediet.

Bij een documentair krediet zijn verschillende partijen betrokken. Enerzijds zijn dit de koper en de verkoper, anderzijds zijn dit drie verschillende banken.

De koper zal contact opnemen met zijn bank met de vraag zich te vertegenwoordigen ten opzichte van de verkoper. Deze bank wordt vaak de openende bank of de “issuing bank” genoemd.
De verkoper daarentegen zal op zoek gaan naar een contactpersoon die fungeert als tussenpersoon. Vaak zal dit gaan om een aanverwante bank in het land van de verkoper. Dit noemt men doorgaans de adviserende bank of de “advising bank”.
De verkoper zal tot slot ook zijn eigen bank contacteren die het documentair krediet zal bevestigen. Deze bank wordt doorgaans de confirmerende bank of de “Confirming bank” genoemd. Deze bank zal zich engageren ten opzichte van de koper.

Zoals eerder te lezen viel staat de verkoopovereenkomst los van het documentair krediet. Hiermee bedoelen we dat de bank zal overgaan van zodra de aangeboden documenten in orde zijn, ongeacht of de goederen al dan niet in gewenste staat worden geleverd. Indien er tijdens het transport beschadiging is opgetreden, dan zal de betaling alsnog doorgaan.

De documenten die gevalideerd dienen te worden wordt tussen de koper en verkoper afgesproken. Voorbeelden zijn onder meer vervoerdocumenten, aankoopfacturen, verzekeringscertificaten, certificaten van oorsprong, …

Een uitzondering hierop is in het geval van fraude. De koper kan in dat geval meedelen aan zijn bank om de betaling niet uit te voeren.

Voordelen van een documentair krediet

Alhoewel het geen garantie biedt dat de goederen aankomen in de gewenste staat, bouwt een documentair krediet toch wel extra zekerheden in. Starten met internationale handel en het opbouwen van een relatie met een buitenlandse leverancier is geen eenvoudige opdracht.

Werken met een documentair krediet beperkt de risico’s die mogelijks aanwezig kunnen zijn om redenen die geen van de partijen controle over heeft. Dit kan een gevaarlijke politieke of economische toestand zijn. Als koper hoeft men dus geen zorgen te maken over eventuele betaalde voorschotten die verloren zijn gegaan. Ook geniet de koper van een uitstel van betaling. Een documentair krediet is een alternatief in internationale context op andere kredietvormen zoals het kaskrediet.
De grootste zekerheid is met andere woorden voor beide partijen de betaling die pas doorgaat vanaf het moment dat alle vereiste documenten aanwezig zijn.

Een letter of credit (L/C) is ook onherroepelijk en kan pas gewijzigd of geannuleerd worden van zodra alle betrokken partijen hiervoor de goedkeuring geven.

Een documentair krediet kent een vrij vlot proces en wordt in veel commerciële situaties gebruikt. De looptijd kan echter niet op voorhand bepaald worden omdat deze berekend wordt op basis van de leveringstermijn.

Nadelen van een documentair krediet

Een documentair krediet is een relatief dure vorm van krediet. Er komt voor beide partijen meer administratief werk bij kijken, wat ook een nadelig gevolg is van het krediet.

Daarenboven kan een letter of credit ook de kwaliteit van de geleverde goederen niet garanderen, zelfs al werden alle vereiste documenten voorgelegd. Men bekijkt immers enkel de op vooraf vastgelegde voorwaarden.

De kostprijs van een documentair krediet bestaat uit meerdere elementen. Zo dient men rekening te houden met rente, diverse provisies en andere kosten. Zowel de bank van de koper als de verkoper kunnen kosten aanrekenen. Hoe hoog deze kosten zijn is echter afhankelijk van bank tot bank.

Overzicht documentair krediet

De afhandeling van begin tot einde van een documentair krediet kan samengevat worden in verschillende stappen. Eerst en vooral zal de koper en de verkoper een overeenkomst moeten sluiten. In dit contract zal verwezen worden naar de letter of credit als betaalmiddel.

De koper zal vervolgens een bank aanduiden en de opdracht geven om het documentair krediet te openen. De modaliteiten worden bepaald volgens de contractueel vastgelegde overeenkomst. Een volgende stap bestaat uit het doorsturen van alle documenten naar de bank van de verkoper. Deze zal vervolgens de kredietwaardigheid van de koper controleren en goedkeuren.

Na het controleren dat alles in orde is zal de verkoper melding krijgen dat er een documentair krediet werd geopend. De verkoper kan vanaf dat moment de goederen en/of diensten bezorgen aan de koper en binnen een vastgelegde termijn alle nodige documenten voorleggen aan diens bankinstelling.
Deze documenten kunnen verschillen per situatie. Voorbeelden van documenten kunnen zijn: diverse beschrijvende documenten, certificaten, transportdocumenten, verzekeringsdocumenten, enz…

De bank van de verkoper controleert eerst of alle documenten aan de vooraf gestelde vereisten voldoen. Van zodra alles in orde is zal de verkoper zijn geld ontvangen.

De documenten worden vervolgens doorgestuurd naar de bank van de koper die op zijn beurt de documenten controleert. Bij goedkeuring zal de bank van de koper overgaan tot betaling aan de bank van de verkoper. De koper ontvangt tot slot alle documenten met betrekking tot de goederen of diensten.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende vormen van documentaire kredieten. Sommige vormen zijn heel specifiek. Voor meer inlichtingen kan men zich steeds wenden tot zijn bank.