Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Investeringskrediet

Een investeringskrediet dient om investeringen binnen een bedrijf te financieren opdat de groei kan worden verder gezet. Wie als startende ondernemer aan de slag wil gaan, zal wellicht al gewaarschuwd zijn voor de hoge kosten van de opstart van een zelfstandige activiteit. Zo zal men o.a. moeten investeren in een bedrijfsgebouw, een bedrijfsvoertuig voorzien en/of ander materiaal aanschaffen.

Veel starters maken gebruik van een commercieel krediet om deze startkosten te financieren. Wat is een investeringskrediet en is er een verschil met een kaskrediet?

Wat is een investeringskrediet?

Een investeringskrediet is een financiering voor de aankoop of vervanging van materiële of immateriële bedrijfsmaterialen of onroerende goederen. Deze vorm van geld lenen is specifiek gericht op professionals die de opstart of verdere uitbouw van hun professionele activiteit wensen te bekostigen, zoals bijvoorbeeld de bouw van een magazijn of kantoorcomplex, aankoop van machines of vernieuwing van bedrijfswagens. Via een investeringskrediet kan men daarnaast ook de overname van een handelszaak financieren.

kantoorruimte financieren met investeringskrediet

© Pixabay

Een investeringskrediet kan zowel volledig als in delen worden opgenomen. Dit laatste impliceert dat de zelfstandige niet onmiddellijk alle nodige materialen moet aankopen, maar deze over de tijd kan spreiden.

De algemene voorwaarden van de bedrijfslening zullen bepalen binnen welke maximum termijn het investeringskrediet dient te zijn opgenomen.

Het onderscheid tussen een investeringskrediet en kaskrediet schuilt binnen de looptijd van het krediet. Terwijl een kaskrediet de oplossing vormt voor financiële tekorten op korte termijn, is een investeringskrediet gericht op de aanschaf op middellange (2 tot 5 jaar) en lange termijn (5 tot max. 30 jaar).

Het investeringskrediet wordt steeds afgesloten voor een vaste, bepaalde duur. Daardoor weet men vooraf hoeveel men terugbetaalt en over welke termijn. Hou er wel rekening mee dat kredietgevers een eigen investering van de kredietnemer kunnen eisen.

Doelgroep investeringskrediet

Een investeringskrediet is een zakelijke lening. Dit betekent dat het krediet enkel toegankelijk is voor zelfstandigen, beoefenaars van een vrij beroep (bv. architecten, artsen en advocaten) en ondernemingen. Voor het gebruik van een investeringskrediet is geen minimum maatschappelijk kapitaal vereist. Een investeringskrediet afsluiten kan dus zowel door een KMO als grote multinational.

Bepaalde banken stellen hun bedrijfsleningen ook open voor overheidsinstellingen, zoals bv. overheidsbedrijven, gemeentes en steden. Het zijn de verschillende banken die individueel bepalen vanaf welk bedrag men een simulatie investeringskrediet kan uitvoeren en een nieuw krediet kan afsluiten. Dit leidt tot zeer verschillende situaties. Zo blijken er in praktijk reeds investeringskredieten vanaf € 2.500 gesloten te kunnen worden, terwijl andere kredietgevers minimum € 5.000 vereisen.


bedrijfslening berekenen

Looptijd investeringskrediet

De looptijd van een bedrijfslening is sterk afhankelijk van de economische levensduur van het gefinancierde goed. Hoe langer een bedrijfsgebouw of ander materiaal kan worden gebruikt, des te langer de looptijd van het investeringskrediet zal kunnen zijn. Om te bepalen wat een redelijke leeftijd is van een goed, kan men rekening houden met de fiscaal aanvaarde afschrijvingen. Zo kan men bv. een woning over 30 jaar, een computer over 3 jaar en voertuigen over 5 jaar afschrijven.

Men doet er dan ook goed aan om het investeringskrediet maximum te spreiden over deze economische levensduur. Ten tweede zal de kredietgever natuurlijk rekening houden met de financiële draagkracht van de kredietnemer. Een grote multinational zal over meer financiële reserves beschikken en zal sneller één bedrijfswagen kunnen aflossen dan pakweg een startende KMO.

Rente investeringskrediet

Eén van de belangrijkste elementen tijdens een investeringskrediet simulatie is natuurlijk de kostprijs van het krediet. Kredietgevers zullen in ruil voor een commercieel krediet, zoals bv. een kaskrediet of investeringskrediet, een rente aanrekenen. De kredietnemers hebben daarbij de keuze tussen een vaste rentevoet of variabele rentevoet (bv. jaarlijks, om de 2 jaar, om de 5 jaar).

Meestal zal de variabele rentevoet lager liggen dan de vaste rentevoet. Men moet er echter wel rekening mee houden dat bij een variabele rente de rentevoet, en dus ook de kostprijs van de lening, in de loop van de lening plots kan stijgen.

Men zal als kredietnemer telkens periodiek (maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks) een deel van het ontleende kapitaal en de rente terugbetalen. In elk geval dient men enkel te starten met terugbetalen, van zodra het (eerste deel van het) investeringskrediet is opgenomen.

Een kredietnemer en kredietgever kunnen steeds vrij een delgingsvrije periode inlassen. Dit betekent dat de kredietnemer bij de bedrijfslening gedurende een bepaalde periode het opgenomen kapitaal niet dient terug te betalen. Bepaalde kredietgevers bieden tot slot de mogelijkheid aan om een investeringskrediet met vaste kapitaalaflossingen af te sluiten. Daardoor betaalt men op de vervaldagen telkens een gelijk deel van het kapitaal terug. De totale aflossing neemt echter af, omdat bij aanvang de hoeveelheid rente groter is dan bij het einde van de kredietovereenkomst.

Voordelen investeringskrediet

De voordelen van een investeringskrediet zijn samen te vatten als volgt:

  • Mogelijkheid om investeringen op de lange termijn te spreiden. Een investeringskrediet kan, in tegenstelling tot een kaskrediet, worden afgesloten voor max. 30 jaar.
  • Behoud van eigen kapitaal in de onderneming. Door beroep te doen op een bank voor het verwerven van materiaal, behoudt men als ondernemer alle eigen financiële middelen. Deze eigen midden kunnen perfect dienen als financiële reserve en zorgt er voor dat de onderneming in staat is om een zekere cashflow aan te houden.
  • Zekerheid en voorspelbaarheid. Een investeringskrediet wordt steeds afgesloten voor een bepaalde duur. Bij het investeringskrediet weet men van tevoren steeds wanneer én hoeveel men dient af te lossen.
  • Flexibiliteit. Wanneer men tijdelijk geen kapitaal wenst terug te betalen, kan men steeds vrijwillig een delgingsvrije periode inlassen. Daardoor betaalt men gedurende deze periode uitsluitend intrest terug. Via het investeringskrediet hoeft men ook nooit onmiddellijk het hele saldo op te nemen.
  • Intresten en kosten zijn fiscaal aftrekbaar. De Belgische wetgever moedigt het gebruik van een investeringskrediet aan. Alle intresten en kosten van het investeringskrediet zijn fiscaal in mindering te brengen. Bovendien zal de rentelast ook lager liggen dan bij een kaskrediet.

Nadelen en bedenkingen investeringskrediet

Een investeringskrediet heeft ook enkele nadelen waarmee u als ondernemer rekening dient te houden:

  • Lange link met kredietgever. Uit de vergelijking van een simulatie kaskrediet en simulatie investeringskrediet blijkt dat het investeringskrediet zorgt voor een langere financiële ballast. Een investeringskrediet kan immers worden afgesloten voor max. de economische leeftijd van het materiaal (met als absoluut plafond 30 jaar). Een kaskrediet daartegenover dient enkel om op korte termijn financiële tekorten op te vangen. Is de nood aan extra financiële middelen zeer kort, dan valt een kaskrediet zeker te overwegen.
  • Onzekere kostprijs krediet bij investeringskrediet met variabele rentevoet.
  • Bijkomende vereisten van de kredietgever. Om de ontvangen financiële middelen veilig te stellen, eisen de meeste kredietgevers bij een investeringskrediet een aantal bijkomende verbintenissen. Zo kan het zijn dat de kredietgever eist dat er in de toekomst geen activa zonder goedkeuring zullen verzwaard worden, dan wel dat de kredietnemer de meerderheid van de aandelen behoudt.

bedrijfslening berekenen