Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Kaskrediet voor ondernemers en bedrijven

Om financieel moeilijke periodes te overbruggen, kan men als zelfstandige of ondernemer beroep doen op een kaskrediet. Vraag daarbij is of lenen voor een zaak steeds via een kaskrediet hoeft te gaan, en of er geen betere alternatieven zijn om financieel moeilijke periodes te overbruggen.

Wat is een kaskrediet?

Een kaskrediet of rekening-courant is een kortetermijnkrediet waarbij men als zelfstandige, beoefenaar van een vrij beroep of onderneming over een tijdelijke financiële buffer beschikt. Bij een kaskrediet kan men tot een bepaald bedrag onder nul gaan op de bijhorende rekening en betaalt men van zodra er nieuwe betalingen ontvangen worden, het kaskrediet terug.

Zo heeft men dus steeds een stok achter de deur voor wanneer de uitgaven tijdelijk hoger blijken te zijn dan de inkomsten. Op die manier kan een kaskrediet vergeleken worden met een doorlopend krediet of kredietopening voor particulieren. Men is nooit verplicht om van het krediet gebruik te maken, maar kan dit wel van zodra het nodig zou zijn. In beginsel hoeft men als ondernemer ook nooit een reden te geven waarom men van het kaskrediet wenst gebruik te maken.

Kort samengevat dient een kaskrediet dus om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen. Zo kan het bv. zijn dat men een grote levering aan één bepaalde klant heeft verricht en dat deze klant gedurende 30 dagen de tijd heeft om de factuur te betalen. In die periode van 30 dagen wil men natuurlijk blijven produceren en andere klanten bevoorraden, waardoor men tijdelijk nood zal hebben aan een krediet. Deze flexibiliteit gaat wel gepaard met een duur prijskaartje. In vergelijking met andere vormen van geld lenen voor een zaak zoals bv. een investeringskrediet of wentelkrediet, heeft een kaskrediet een hoge rente die kan oplopen tot wel 8%.

Kaskrediet werking

Een kaskrediet wordt afgesloten in de vorm van een zichtrekening waarbij men vrij geld kan opnemen en aflossen. Het verschil met een doorsnee zichtrekening is dat men bij een kaskrediet zonder motivering tot een bepaalde grens onder nul kan gaan. Bij een doorsnee zichtrekening kan men daartegenover in principe enkel beschikken over het geld dat vooraf op de zichtrekening werd gestort.

De kredietnemer en kredietgever zijn vrij om te kiezen voor een rekening-courant voor bepaalde duur of onbepaalde duur. Meestal loopt een kaskrediet voor onbepaalde duur. Dit betekent dat men vrij geld kan opnemen en opnieuw kan aflossen zonder beperking in de tijd. Wanneer de partijen kiezen voor een kaskrediet van bepaalde duur, vermeldt de kredietovereenkomst de vervaldag van het krediet.

Kaskrediet: onder nul

Gedurende de periodes dat het kaskrediet onder nul staat, betaalt men als kredietnemer een rente. Bij een rekening-courant van onbepaalde duur zal de rente periodiek (bv. halfjaarlijks, jaarlijks, om de drie jaar, om de 5 jaar) worden aangepast aan het renteverloop van de markt. Mocht de kredietovereenkomst geen dergelijke bewoording bevatten, dan zou de kredietgever immers voor alle komende jaren gebonden zijn door een rente die mogelijks op een bepaald ogenblik lager is dan de algemene rentevoet van de markt.

Zoals hierboven vermeld, heeft een kaskrediet doorgaans wel een meer dure rente dan een ander professioneel krediet, zoals een investeringskrediet. Naast de rente zal men bij een kaskrediet ook rekening moeten houden met een provisie voor het feit dat het geld ter beschikking wordt gesteld, een overschrijdingsprovisie wanneer men meer geld zou opnemen dan de kredietlimiet en de dossier- en/of administratiekosten voor het openen, wijzigen en annuleren van het kaskrediet.

Troeven kaskrediet voor ondernemers

De voordelen van geld lenen voor een zaak via een kaskrediet kunnen samengevat worden als volgt:

  • Mogelijkheid tot het opnemen van een bedrag onder nul. Bij een rekening-courant beschikt men steeds over een extra duwtje in de rug. Zelfs op momenten dat klanten hun facturen niet of laattijdig zouden betalen, heeft men via een kaskrediet een financiële reserve om de productie draaiende te houden.
  • Onbeperkt in duur. Bij een kaskrediet van onbepaalde duur kan men steeds vrij geld opnemen en aflossen. Men betaalt enkel een rente voor de dagen dat men geld van het kaskrediet opneemt.
  • Geen nood aan motivering. Bij een kaskrediet kan men zonder enig motief geld opnemen.
  • Afrekening per kwartaal. De rente bij het kaskrediet wordt berekend op basis van het per dag opgenomen bedrag. Dit betekent dat de verschuldigde rente berekend zal worden op basis van het aantal dagen dat het kaskrediet onder nul staat. Vervolgens wordt de verschuldigde rente elke drie maand geïnd.

Kaskrediet of alternatieve lening?

statistieken

© Pixabay

Door de hoge rente van het krediet is een kaskrediet hoofdzakelijk bestemd om financiële tekorten op zeer korte termijn op te vangen. Wanneer het financieel tekort echter langer zou duren dan gepland, kan de totale kostprijs van het krediet hoog oplopen. Financiële instellingen kunnen daardoor voorstellen om het kaskrediet om te zetten in een straight loan of investeringskrediet. Wat zijn de voordelen van deze alternatieve vormen van geld lenen als ondernemer?

1. Kaskrediet omzetten in een straight loan?

Een straight loan (of vertaald “vast voorschot”) is een éénmalig voorschot op vaste termijn voor een vast bedrag. Het krediet wordt steeds afgesloten voor een korte termijn, gaande van 1 dag tot 1 jaar. Het bedrag, de looptijd en de rente van het krediet worden vastgesteld op het moment dat de straight loan overeenkomst wordt ondertekend.

Het verschil tussen een straight loan en kaskrediet schuilt onder de terugbetalingsverplichting. Bij een straight loan hoeft men tijdens het krediet geen kapitaal en rente terug te betalen. De terugbetaling van het kapitaal en de rente gebeuren in één aflossing op de vervaldag. Bij een kaskrediet zal men daartegenover wel periodiek rente terugbetalen. Zoals hierboven vermeld, wordt de rente daarbij per dag berekend en vervolgens elke drie maanden geïnd.

Aangezien een straight loan wordt afgesloten voor een vaste, beperkte duur, zal het niet mogelijk zijn de looptijd van de straight loan overeenkomst te verlengen. Indien gewenst kan een straight loan wel hernieuwd worden. Dit betekent dat na afloop van de straight loan een nieuwe straight loan overeenkomst wordt afgesloten.
Zo gewenst, kan er op dat moment onderhandeld worden over de nieuwe toepasselijke voorwaarden, zoals bv. een nieuw bedrag, looptijd en/of toepasselijke rente. Bij een straight loan zal het daarnaast in tegenstelling tot het kaskrediet of kredietopening, ook niet mogelijk zijn om de reeds afgeloste bedragen opnieuw op te nemen.

2. Kaskrediet omzetten in een investeringskrediet?

Zoals hierboven verduidelijkt, is een kaskrediet een krediet voor de financiering van financiële tekorten op zeer korte termijn. Met andere woorden zal men tijdelijk onder nul gaan om de productie te kunnen blijven garanderen en andere klanten te kunnen blijven bevoorraden. Van zodra men opnieuw over voldoende financiële middelen beschikt, lost men best het tekort van de zichtrekening af en zal men niet verder de (dure) rente van het kaskrediet dienen te betalen.

Terugbetaling kaskrediet sleept aan

Toch komt het vaak voor in de praktijk, dat de terugbetaling van het kaskrediet niet snel genoeg verloopt. Het gevolg hiervan is dat u als ondernemer of bedrijf de dure rente over een lange periode blijft betalen. Om die reden kan het bijvoorbeeld ook opportuun zijn om het kaskrediet om te zetten in een investeringskrediet. U betaald dan wel periodiek een bedrag terug, doch de rentelast zal veel lager liggen. U boet enerzijds flexibiliteit in om op termijn geld uit te sparen.

Investeringen? Dan liever investeringskrediet

Wanneer het gaat om investeringen op lange termijn, zoals bv. de aankoop van een gebouw of machine, loont het zeker de moeite om te informeren naar een investeringskrediet. Op die manier heeft men de mogelijkheid om de aankoop langer doorheen de tijd te spreiden, rekening houdend met de economische levensduur van het gefinancierde goed. Zo zal het mogelijk zijn om de aankoop van bv. een computer af te lossen over 3 jaar, een bedrijfsvoertuig over 5 jaar en een woning over 30 jaar.

Investeringskrediet voordelen

Het voordeel van een investeringskrediet is dus dat men de lening over een langere termijn kan terugbetalen én dit tegen een lagere rente. Anderzijds dient men er wel rekening mee te houden dat men bij een investeringskrediet tijdens de lening niet enkel een deel rente moet betalen, maar ook een deel kapitaal.

Daarenboven betaalt men bij een kaskrediet steeds een provisie voor het feit dat het geld ter beschikking wordt gesteld, zelfs indien men geen gebruik maakt van het kaskrediet. Indien men geen nood heeft aan het geld van het kaskrediet, lost men dus idealiter het tekort van de zichtrekening af, of beëindigt men de kredietovereenkomst.


bedrijfslening berekenen