Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Straight loan (vast voorschot)

Groei omzet met straight loan

© Pixabay

Een straight loan is een minder gekende vorm van geld lenen voor professionele kredietnemers. Wanneer men spreekt over investeren en handelen, prijzen kredietgevers maar al te snel een investeringskrediet of kaskrediet aan.
Nochtans kunnen straight loans voor veel zelfstandigen en ondernemers profijtiger zijn. Wat is een straight loan en wat zijn de voornaamste kenmerken van dit type krediet?

Wat is een straight loan?

Een straight loan, ook wel vast voorschot of voorschot op vaste termijn genoemd, is een lening op korte termijn. Een straight loan overbrugt meer bepaald een vooraf gekende periode tussen 1 maand en 1 jaar waarbinnen men tijdelijk financiële steun nodig heeft. Na afloop van deze periode betaalt de kredietnemer in één keer het ontleende kapitaal én de rente terug.

Een straight loan dient dus om tijdelijke liquiditeitstekorten in de onderneming op te vangen. Zo kan het bv. zijn dat men als handelaar in auto-onderdelen de mogelijkheid heeft om een grote partij winterbanden op te kopen. Aangezien men doorgaans nooit een dergelijke grote voorraad inslaat, zal men wellicht nood hebben aan een krediet om dit te bekostigen. Wanneer na de winterpiek alle winterbanden met winst verkocht zijn, betaalt men in één keer het ontleende kapitaal en de verschuldigde rente terug aan de bank.

Op dat moment is de volledige schuld afgelost en is men niet langer gebonden aan een krediet. Een straight loan vertoont daardoor een aantal gelijkenissen met een kaskrediet, aangezien ze beiden bestemd zijn om thesauriebehoeften (ook wel tijdelijke noden aan geld) op te vangen. Bij een straight loan wordt doorgaan wel een relatief hoog bedrag ter beschikking gesteld. Naar het voorbeeld van hierboven, kan de kostprijs van de partij winterbanden oplopen tot wel 250.000 euro.

Doelgroep straight loan

Uit het voorbeeld blijkt duidelijk dat een straight loan bestemd is voor grote (on)verwachte uitgaven. Daardoor heeft deze lening op korte termijn vooral grote ondernemingen en zelfstandigen met een aanzienlijke omzet als doelgroep. Ook overheidsinstellingen die een grote aankoop zouden wensen te financieren, kunnen beroep doen op een straight loan.

Professionele kredietnemers op zoek naar een goedkope manier van geld lenen om een eerder beperkt geldtekort op te vangen, zoals bv. een factuur van € 1.000 of € 2.500, doen beter beroep op een kaskrediet.

Looptijd straight loan

Straight loans worden meestal voor een duidelijke, bepaalde duur afgesloten. De duur van de straight loan wordt vrij tussen de kredietnemer en kredietgever overeengekomen, rekening houdende met de financieringsbehoeften van de kredietnemer. De meeste kredietgevers hanteren daarbij een looptijd van min. 1 maand (of uitzonderlijk 1 dag) tot max. 1 jaar.

Aangezien de straight loan kredietovereenkomst voor een bepaalde duur wordt afgesloten, betekent dit dat de kredietnemer strikt de vervaldag dient te respecteren. Op deze datum moet men verplicht het bedrag van de straight loan, verhoogd met een rente, terugbetalen.

Indien gewenst kan men op dat moment een nieuwe straight loan afsluiten, opnieuw voor een duidelijke, bepaalde duur. De rente van deze nieuwe straight loan zal daarbij verschillen van de eerste rente én wordt bepaald op basis van de marktrentevoeten van dat moment.

Bij bepaalde kredietgevers heeft men evenwel de mogelijkheid om een straight loan voor onbepaalde duur af te sluiten. Dit betekent dat men eigenlijk een kredietopening of kredietlijn afsluit zonder einddatum. De opgenomen bedragen zullen daarbij elke maand, 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden moeten worden terugbetaald. Het verschil tussen een straight loan van bepaalde duur en straight loan van onbepaalde duur, is dat men bij een straight loan van onbepaalde duur wellicht de mogelijkheid heeft om een lager bedrag (bv. € 25.000) per trekking op te nemen dan het max. bedrag van de kredietlijn (bv. € 250.000).

Rente straight loan

Een straight loan krediet heeft een vooraf vastgestelde rentevoet. De kredietnemer en kredietgever komen bij aanvang van de kredietovereenkomst overeen welke rente gedurende de hele looptijd van het krediet zal worden toegepast.

Bij een straight loan van bepaalde duur betaalt men op de vervaldag naast het ontleende kapitaal, onmiddellijk in één betaling de totale rente voor het aantal maanden dat men van het kapitaal heeft gebruikgemaakt. Bij een straight loan van onbepaalde duur, zal men ook steeds dezelfde rentevoet toepassen, maar kan deze vaste rentevoet op periodieke tijdstippen worden aangepast. Het voordeel van dit type van straight loans is dat men enkel een rente betaalt op het bedrag van de trekking.
Neemt men bv. nu slechts een trekking van € 25.000 op van de kredietlijn van € 250.000, dan zal men enkel rente betalen op deze € 25.000. Welke rentevoet financiële instellingen daarbij toepassen, verschilt natuurlijk van instelling tot instelling. De meeste kredietgevers maken wel gebruik van het Euribor tarief verhoogd met een rente. Dit is het gemiddeld tarief van een aantal grote Europese banken.

Naast de rente zal men als kredietnemer ook rekening moeten houden met een aantal andere kosten. Deze andere kosten omvatten: een provisie voor het feit dat het geld ter beschikking wordt gesteld, een dossier- en/of administratiekost voor het opzetten, wijzigen en annuleren van de kortetermijnlening (meestal uitgedrukt in een percentage op het kredietbedrag) en een beheerkost per trimester (bv. € 15).

Voordelen straight loan

  • Snel beschikbaar. De meeste kredietgevers slager er in om binnen de 48h het geld ter beschikking te stellen. Op die manier kan men inspelen op snelle evoluties van de markt en naar het voorbeeld van hierboven bv. de partij winterbanden onmiddellijk opkopen.
  • Voordelige rente. In vergelijking met andere kredietvormen voor professionelen, zoals een kaskrediet, heeft een straight loan een voordelige rentevoet. Zo zijn er bepaalde kredietgevers die een straight loan rente van 2% toepassen, terwijl tarieven van 8% bij een kaskrediet geen uitzondering zijn. Dankzij een straight loan krediet kan men dus geld lenen voor een korte termijn, zonder daarbij een hoge rente te moeten betalen. Soms stellen bankiers niet automatisch een straight loan voor, aangezien dit voor een financiële instelling minder rente oplevert. Vergeet dus bij het vergelijken van voorstellen van financiële instellingen niet te informeren naar de mogelijkheid om het kaskrediet om te zetten naar een straight loan.
  • Voorspelbaarheid. Bij een straight loan van bepaalde duur weet men van tevoren hoelang men aan het krediet gekluisterd zit. Op de vervaldag dient de kredietnemer immers zowel het ontleende kapitaal evenals de rente terug te betalen.
  • Geen nood aan een motivering of rechtvaardiging. Terwijl men bij een investeringskrediet misschien de facturen van de machines of de aannemer bij een bouwwerk moet overleggen, hoeft men de gevraagde trekkingen bij een straight loan niet te motiveren. Zo zal men bij een straight loan van onbepaalde duur nooit moeten motiveren waarom én wanneer men een trekking wenst te doen.
  • Geen financiële ballast tijdens het krediet. Het grote voordeel van een straight loan is dat men tijdens de loopduur van het krediet geen kapitaal dient terug te betalen. Bij straight loans betaalt men op de vervaldag zowel het opgenomen kapitaal als de totale verschuldigde rente terug. Bij een klassiek investeringskrediet betaalt men daartegenover periodiek een deel kapitaal en rente.
  • Fiscaal aftrekbaar. De rente en aanverwante kosten van de straight loan zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost. Daardoor ligt de netto kostprijs van de straight loan eigenlijk nog iets lager dan de tarieven waarmee kredietgevers afficheren.

Nadelen en bedenkingen bij vaste voorschotten

  • Beperkte flexibiliteit. In tegenstelling tot een kaskrediet heeft men bij een straight loan van bepaalde duur nagenoeg geen flexibiliteit. Er is dus met andere woorden geen mogelijkheid om snel € 2.500 extra op te nemen. Het bedrag dat men op de startdatum opneemt, is het bedrag dat men ook na afloop van de lening dient terug te betalen.
  • Onmogelijkheid om het krediet te verlengen. Bij een straight loan van bepaalde duur zal men de looptijd van de kredietovereenkomst niet kunnen verlengen. Dit betekent dat men bij afloop van de kredietovereenkomst een nieuwe straight loan dient af te sluiten.
  • Beperkte mogelijkheden om vervroegd terug te betalen. Bij een straight loan zal men financieel gesanctioneerd worden wanneer men de lening vervroegd terugbetaalt. Zo zal men in elk geval de rente op het bedrag van de trekking tot de vervaldag moeten betalen.

bedrijfslening berekenen