Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Wentelkrediet of roll-over krediet

Naast de alom gekende kredietvormen zoals het investeringskrediet en kaskrediet, is er ook de mogelijkheid voor zelfstandigen om geld te lenen via een wentelkrediet. Kan men vrij kiezen tussen deze verschillende kredietvormen, of heeft het roll-over krediet een specifiek doel?

Wat is een wentelkrediet?

Een wentelkrediet of roll-over krediet is een lening die wordt verstrekt voor een vaste middellange (2 tot 5 jaar) of lange termijn (5 jaar tot max. 30 jaar), maar waarbij de rente periodiek wordt aangepast aan de op dat moment geldende tarieven. Net als andere professionele kredieten is het wentelkrediet gericht op investeringen in ondernemingen. Meer concreet richt het wentelkrediet zich op investeringen om de productiviteit van de onderneming in peil te houden of te verhogen. Zo zal men het wentelkrediet kunnen gebruiken om bijvoorbeeld bureaus van werknemers bij te plaatsen, machines te vernieuwen of extra faciliteiten te creëren.

Het roll over krediet kan beschouwd worden als een alternatief voor het investeringskrediet. Het verschil tussen beide is dat het wentelkrediet meer flexibel is dan het investeringskrediet.

Een investeringskrediet is voornamelijk gericht op grote, eenmalige investeringen. Bij een wentelkrediet kan men daartegenover telkens opnieuw investeringen doen. De kredietnemer en kredietgever komen enkel de looptijd van de lening overeen. Nadien beslist de kredietnemer vrij op welke momenten hij of zij tussentijdse kredietopnames wenst te doen doet. Het wentelkrediet kan daardoor vergeleken worden met een kredietlijn of kredietopening voor particulieren. De kredietnemer kan steeds een bepaald bedrag opnemen, maar is daar nooit toe verplicht.

Doelgroep roll-over kredieten

Een roll-over krediet is een zakelijke lening. Dit impliceert dat ze enkel bestemd is voor professionals, zoals KMO’s en grote ondernemingen. Aangezien het roll-over krediet gericht is op de verhoging van de productiviteit, is ze minder geschikt voor beoefenaars van een vrij beroep. Deze professionals hebben immers minder nood aan faciliteiten voor meer werknemers of betere machines. De beoefenaars van een vrij beroep oefenen zelf of in beperkte kring hun activiteit uit. Bepaalde banken stellen hun roll-over kredieten ook open voor overheidsinstellingen, zoals bv. overheidsbedrijven.

Gelet op de doelgroep van ondernemingen ligt het minimumbedrag van een roll-over krediet hoger dan dit van een investeringskrediet of kaskrediet. De meeste kredietgevers starten met een minimum wentelkrediet van € 250.000. Zoals blijkt uit de looptijd van het roll over krediet, zal de kredietgever natuurlijk steeds rekening houden met de economische levensduur van de geplande investeringen en financiële bagage van de onderneming. Het minimumbedrag van een trekking schommelt rond de € 50.000.

Looptijd van een wentelkrediet

Zoals hierboven vermeld, komen de kredietnemer en kredietgever vooraf een looptijd van het wentelkrediet overeen. De looptijd zal daarbij worden afgestemd op economische levensduur van de investeringen die de professionals met het roll over krediet voor ogen hebben. Hoe langer de investeringen zullen kunnen worden ingeschakeld binnen de onderneming, des te langer de looptijd van het wentelkrediet zal kunnen zijn.

De looptijd van het wentelkrediet zal in principe dus gelijklopen met de fiscaal aanvaarde afschrijvingen. Zo zal men bv. het oprichten van een nieuw bedrijfspand over 30 jaar, een nieuwe camionette over 5 jaar en extra computers over 3 jaar kunnen spreiden.
Daarnaast zal de kredietgever rekening houden met de financiële bagage van de onderneming. Een grote onderneming zal in beginsel meer mogelijkheden hebben om zelf investeringen te financieren dan een KMO. Meestal schommelt de looptijd van het roll-over krediet tussen de 2 en 10 jaar. Een wentelkrediet is daardoor minder geschikt voor investeringen op de korte termijn (bv. gedurende een half jaar of één jaar).

Goed om te weten is dat men bij een wentelkrediet niet enkel de maximum looptijd van het krediet in aanmerking dient te nemen. De kredietovereenkomst zal ook steeds een periode vermelden waarbinnen het opgenomen bedrag van het wentelkrediet dient terugbetaald te zijn, de zogenaamde “trekking”. Dit kan bv. om de 3 of 6 maanden. Op het einde van deze periode wordt het opgenomen bedrag (al dan niet automatisch) teruggestort naar de kredietgever. Op dat moment kan men opnieuw alle gewenste bedragen opnemen van het wentelkrediet. Men “wentelt” zich met andere woorden van de ene opneming in de andere.

Rente wentelkrediet

Ipad

© Pixabay

Bij een wentelkrediet is er geen sprake van een vaste rentevoet. Het bedrag van de intresten wordt telkens bij aanvang van de trekking vastgesteld. Kredietgevers maken daarbij gebruik van de EURIBOR. Dit is een rentevoet die dagelijks wordt gepubliceerd en dus officieel kan worden vastgesteld. Daarnaast betaalt men als kredietnemer een trekkingsrecht. Dit trekkingsrecht is een kleine vergoeding tot dekking van de administratiekosten bij het organiseren van de opneming.

Tot slot passen kredietgevers een kredietmarge toe. Deze marge dient om plotse wijzigingen in de EURIBOR op te vangen en wordt periodiek herzien, dan wel vooraf voor de hele looptijd vastgesteld. De rente van het wentelkrediet is dus niet identiek voor de hele looptijd, maar wordt opgedeeld in opeenvolgende trekkingsperiodes met een eigen rentevoet.

Het voordeel van de tarieven wentelkrediet is dat deze in principe lager liggen dan de huidige langetermijnrente. In vergelijking met een klassiek investeringskrediet is de rente van een roll-over krediet dus lager. Hou er wel rekening mee dat de tarieven roll-over krediet plots kunnen stijgen.

Zoals hierboven verduidelijkt, zal men per trekking of wentelperiode een deel moeten terugbetalen aan de kredietgever. Elke maand, drie maand, halfjaarlijks of jaarlijks zal de kredietgever een deel kapitaal en kosten (rentevoet + trekkingsrecht + kredietmarge) innen van de kredietnemers. Voor het bedrag dat men niet opneemt van het roll-over krediet betaalt men een provisie, de kredietlijnprovisie.

Voordelen en nadelen van roll-over kredieten

Voordelen wentelkrediet

De ondernemer betaalt wellicht over de hele looptijd van het wentelkrediet minder rente. Aangezien de rentevoeten op korte termijn doorgaans lager zijn dan de langetermijnrentevoet, zal de totale rentelast van de kredietnemer wellicht lager zijn.

Behoud van eigen kapitaal in de onderneming. Door beroep te doen op het roll-over krediet van een bank vermijdt men eigen reserves te moeten aanwenden.

Soepelheid en flexibiliteit. De kredietnemer kan steeds vrij kiezen op welk tijdstip men welk bedrag wenst op te nemen. Zijn de geplande uitbreidingswerken uitgesteld met 4 of 5 maanden? Geen probleem. Men kan vrij beslissen dan pas het wentelkrediet op te nemen. Men kan als kredietnemer ook steeds sneller dan de trekkingsperiode een bedrag vervroegd aflossen.

Nadelen wentelkrediet

Door het feit dat de rente periodiek opnieuw wordt vastgesteld, biedt het wentelkrediet minder mogelijkheden om de totale kostprijs te voorspellen. Wanneer men een investering zou willen spreiden over verschillende trekkingsperiodes, weet men niet van tevoren hoeveel rente men voor de totale investering zal betaald hebben. Daarenboven dient men rekening te houden met verschillende bijkomende kosten bij het wentelkrediet. Men betaalt niet enkel een rente, maar daarnaast ook een trekkingsrecht en kredietmarge.


bedrijfslening berekenen