Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Hypothecaire lening voor woning als single: verloren zaak of niet?

Steeds meer individuen gaan bewust als single doorheen het leven. België en Vlaanderen tellen niet alleen gezinnen met twee ouders en één of meerdere kinderen. Ook het aantal eenoudergezinnen dat zelfstandig kinderen opvoedt ligt beduidend hoger dan enkele decennia geleden.

Eén van de vele vraagstukken waarmee men als single doorheen het leven geconfronteerd wordt, is de bedenking of men een hypothecaire lening kan afsluiten als alleenstaande? Of is men voor de aankoop van een woning noodgedwongen aangewezen op maatschappelijke initiatieven zoals de sociale lening?

Waarvoor sluit een single een hypothecaire lening af?

Op basis van statistieken blijken singles een ander doel dan koppels voor hun hypothecaire lening voor ogen te hebben. Een single of alleenstaande zal doorgaans geld lenen voor een appartement, terwijl een koppel eerder een hypothecaire lening zal afsluiten voor een halfopen of open bebouwing. Logisch, aangezien een single in principe minder ruimte in huis nodig heeft voor bv. berging en kledij.

woning met garage

© Pixabay

Ook het bedrag van de hypothecaire lening als alleenstaande ligt lager dan de hypothecaire lening van koppels. Singles verzoeken om een lening simulatie voor circa 110.000 EUR, terwijl de gemiddelde koopprijs van de woning bij koppels op 135.000 EUR ligt.

Hoeveel kan ik lenen als alleenstaande?

De leencapaciteit of het bedrag dat men maximaal via de hypothecaire lening kan ontlenen, wordt hoofdzakelijk bepaald door de netto gezinsinkomsten. Aangezien er bij singles in principe slechts één kostwinnaar is, zal het netto gezinsinkomen en dus ook het bedrag dat men maximaal zal kunnen ontlenen, lager liggen.

Een lening voor een alleenstaande hoeft echter niet noodzakelijk te betekenen dat men een lager bedrag zal kunnen ontlenen. Ook andere factoren hebben een impact op de leencapaciteit als alleenstaande:

  • Leenformule waarvoor de alleenstaande intekent. Zoals reeds verduidelijkt (hier), bestaan er op de kredietmarkt verschillende formules van geld lenen voor een huis. Via de vaste termijn of aflossingsvrije hypotheek wordt men als single niet geconfronteerd met de zware maandelijkse aflossingen, maar betaalt men in de loop van de hypothecaire lening uitsluitend rente. Na afloop van de lening betaalt men het openstaande kapitaal in één betaling af. Het voordeel van deze single hypotheek of aflossingsvrije hypotheek is dat men tijdens de hypothecaire lening kan sparen om het restbedrag af te lossen of bv. de tijd heeft om een openvallende erfenis te benutten voor het woonkrediet.
  • Kiezen voor een gepaste leentermijn. Een hypothecaire lening van 250.000 EUR aflossen als alleenstaande over 10 jaar zal nagenoeg onmogelijk zijn. Door de hypothecaire lening te spreiden over een langere termijn van bv. 20, 25 of 30 jaar zal men misschien wel de mogelijkheid hebben dit bedrag terug te betalen. Overleg met de kredietgever om de beste leentermijn te achterhalen en niet langer dan nodig intresten te betalen. Hoe langer de leentermijn, hoe meer interesten u betaald voor hetzelfde leenbedrag.
  • Bied aan de kredietgever alternatieve zekerheden aan. Woningkredieten en hypotheken gaan om vertrouwen en risico. Naarmate de kredietgever meer vertrouwen heeft dat het ontleende geldbedrag en de rente zal terugbetaald worden, zal de kredietgever bereid zijn een hogere leencapaciteit en meer voordelige rentevoet toe te staan. Als single zou men alternatieve zekerheden zoals een pand of borgstelling door een familielid kunnen aanbieden om zo toch goedkoper te lenen.

Sociale lening als alleenstaande

Mocht men als alleenstaande geen hypothecaire lening van een klassieke kredietgever ontvangen, dan wel uitsluitend een lening met een hoge rentevoet, dan zou men als alternatief kunnen verzoeken om de sociale lening voor alleenstaanden. De sociale lening vormt een overheidsinitiatief waarbij bepaalde maatschappelijk groepen (bv. alleenstaanden, gezinnen met een vervangingsuitkering, gezinnen met een minimuminkomen uit arbeid) een voordelige hypothecaire lening kunnen afsluiten.

De Vlaamse overheid hanteert op basis van de locatie van het appartement of de woning die men wenst aan te kopen én de gezinssamenstelling, verschillende inkomensgrenzen die men niet mag overschrijden om in aanmerking te komen voor de sociale lening. Wie geïnteresseerd is in een appartement in één van de grotere steden zoals Brugge, Antwerpen, Gent of Aalst, zal maximum 36.121 EUR (bedrag 2016) aan belastbare inkomsten mogen hebben, waarbij dit bedrag wordt verhoogd op basis van het aantal personen ten laste.

Door het feit dat de sociale lening een steunmaatregel van de Vlaamse overheid betreft, wordt een zeer schappelijke rentevoet toegepast. Momenteel geldt bv. een aanvangsrentevoet van 2,00% (percentage 2016). De rentevoet van de sociale lening wordt jaarlijks van overheidswege vastgesteld, waarbij dit percentage doorheen de hypothecaire lening in functie van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling kan gewijzigd worden. Meer info over sociale leningen kan u hier terugvinden op lening.org of hier op de website van het Vlaams Woningfonds.

Tips bij geld lenen als alleenstaande

Hierboven werd reeds duidelijk dat geld lenen als alleenstaande niet noodzakelijk onmogelijk is. Veel is afhankelijk van het totaaldossier dat de alleenstaande kan voorleggen. Door volgende tips verhoogt u de kans om een goedkope lening als alleenstaande te bekomen:

1) Zorg voor voldoende reserve aan spaargeld. In beginsel zal men als kredietnemer bij aanvang van de hypothecaire lening over 10 à 25% van het bedrag van de hypothecaire lening dienen te beschikken. Door een hoger bedrag dan deze 25% te bezitten, kan men aan de kredietgever tonen dat men zelf onverwachte gebeurtenissen zoals bv. een werkloosheid of ziekte kan opvangen.

2) Vergelijk de rentevoeten tussen verschillende kredietgevers. Focus uzelf niet op één kredietgever, maar neem het aangeboden rentetarief mee in de bespreking bij andere kredietgevers. Kredietgevers zullen immers pas geneigd zijn van hun standaardtarieven af te wijken zo de kandidaat-kredietnemer kan aantonen dat een concurrerende kredietgever bereid is een lagere rentevoet toe te passen.

3) Bied aan de kredietgever alternatieve zekerheden. Singles kunnen het lagere bedrag dat men maandelijks kan aflossen compenseren door alternatieve zekerheden aan de kredietgever aan te bieden. Tracht een ouder of ander familielid te overtuigen zich borg te stellen voor de hypothecaire lening. Ook het in pand geven van antieken meubels of sieraden kan een manier zijn om als single toch goedkoop te lenen.

4) Tracht reeds lopende leningen voor aanvang van het hypothecair krediet af te lossen. Zoals reeds meermaals verduidelijkt, draait het aanbieden van hypothecaire leningen om vertrouwen en risico. Naarmate een alleenstaande reeds meerdere leningen heeft lopen, zoals bv. een autolening, doorlopend krediet voor onverwachte kosten of een persoonlijke lening voor het bekostigen van nieuw schoolmateriaal, zal de kans tot het bekomen van een lening als alleenstaande slinken.

Opgelet: zelfs wanneer u niet spontaan de reeds lopende kredieten als single aan de kredietgever zou meedelen, zal de kredietgever hier toch van geïnformeerd worden. Kredietgevers zijn immers krachtens de regelgeving omtrent de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) verplicht om vóór aanvang van een consumentenkrediet of hypothecaire lening de CKP te raadplegen.

5) Sluit een verzekering gewaarborgd wonen af. Zoals uiteengezet kan men als single of koppel in aanmerking komen voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen van de Vlaamse overheid. Deze verzekering biedt de kredietnemer bescherming wanneer deze onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt zou worden tijdens de duur van de hypothecaire lening.

Door geld te lenen als single geniet men daarnaast een concurrentieel voordeel tegenover koppels: de inkomensgrens voor de verzekering gewaarborgd wonen bij een nieuwbouwwoning ligt aanzienlijk beneden de inkomensgrens van koppels.

TIP: Meer dan 20 woonleningen vergelijken?

TIP: Hypotheekwinkel is een onafhankelijk adviseur en vergelijkt voor u woonleningen bij meer dan 20 banken. Klik hier voor meer informatie.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken