Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Geldreserve simuleren en vergelijken

Wat is een geldreserve? Een geldreserve is een krediet waarbij men de mogelijkheid krijgt om geld op te nemen op de momenten dat men uitgaven moet doen of onverwachte kosten heeft. Op de kredietmarkt wordt een geldreserve daardoor ook wel omschreven als een kredietopening of een doorlopend krediet. In principe wordt een geldreserve onbeperkt in de tijd toegestaan, waardoor men op momenten waarbij men direct geld nodig heeft geen nieuw krediet hoeft aan te vragen.

Elke geldreserve zal een maximumkrediet vooropstellen, ook wel de kredietlimiet genoemd. Binnen deze kredietlimiet die vooraf tussen de kredietgever en kredietnemer overeengekomen wordt, kan men zonder enige verantwoording geld opnemen en nadien aflossen. Start direct met geldreserves vergelijken of lees verder voor meer informatie.

Geldreserves vergelijken

AanbiederMinimumMaximumSoortJKP vanaf (*)Simulatie
logo cetelem leningen€ 1.250€ 3.000Doorlopend krediet12,50%Gratis aanvraag
logo cofidis leningen€ 500€ 10.000Doorlopend krediet13,50%Gratis aanvraag
logo buyway leningen€ 5.500€ 15.000Doorlopend krediet9,50%Gratis aanvraag
(*) Representatief voorbeeld: Kredietopening onbepaalde duur van 2.000 euro, jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 9,50% (variabel jaarlijkse debetrente : 9,50%) + eventueel kosten kaart (vaste prijs of % van het openstaande saldo). Vraag een exacte berekening bij een van bovenstaande partijen.
(*): Rentes zijn een momentopname. Ze zijn dus louter informatief en tijdelijk, kunnen wijzigingen ondergaan en/of afhankelijk zijn van het leenbedrag.
(*) Representatief Voorbeeld: Lening op Afbetaling van €50.000,00; Looptijd is 120 maanden. Aan een JKP van 4,50% betaalt u maandelijks €516,02. Het totaal terug te betalen bedrag is €61.922,40. Vraag voor een exacte berekening een offerte aan bij bovenstaande partijen.

Kenmerken geldreserve

Kenmerkend voor een geldreserve is dat men de mogelijkheid tot het opnemen van geld krijgt. Zelfs wanneer men een kredietovereenkomst met betrekking tot een geldreserve heeft ondertekend, is men in se dus niet verplicht om geld op te nemen. Evenwel zal de kredietgever in het merendeel van de gevallen een minimum periodiek op te nemen bedrag vooropstellen. Zelfs wanneer men gedurende de hele looptijd van de geldreserve de geldreserve niet zou benutten, zal de kredietnemer dit bedrag verschuldigd zijn.

Daarenboven stipuleren de algemene en/of bijzondere voorwaarden dat de geldreserve kan worden beëindigd door de kredietgever wanneer de kredietnemer gedurende 1,5 of 2 jaar geen geld via de geldreserve heeft opgenomen. Tijdens het proces van een geldreserve aanvragen zal het dus essentieel zijn om niet alleen de kredietlimiet te vergelijken, maar tegelijk of de kredietgever een minimum bestedingsbedrag vooropstelt.

Bij een geldreserve simulatie kan er niet één vaststaande rente worden meegedeeld. De rente van een geldreserve is immers variabel en afhankelijk van de wijzigingen op de geld- en kapitaalmarkt. Op momenten dat het economisch goed gaat en de rente hoog staat, zal de kredietgever een hogere rente voor de geldreserve aanrekenen. Bij een lage marktrente zal men de laagste rente geldreserve aanrekenen. Kenmerkend voor een geldreserve is bijgevolg dat de kredietovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt toegestaan, maar dat het jaarlijks kostenpercentage (JKP) kan verhogen of verlagen.

De geldreserve behoort door deze kenmerken onderscheiden te worden van andere kredieten zoals de lening op afbetaling of hypothecaire lening. In principe werkt een lening op afbetaling steeds met een vaste, vooraf overeengekomen rente. Kredietnemer X zal bijvoorbeeld bij kredietgever Y 20.000 EUR ontlenen tegen een vast JKP van Z%. De kredietnemer weet bijgevolg hoeveel hij maandelijks behoort af te lossen en welke rente hij voor de lening op afbetaling betaalt.

Enige kanttekening daarbij is dat men niet een plotse ingeving kan hebben van “ik heb nu geld nodig”. Wanneer de kredietnemer onverwachte kosten zou hebben, zal hij genoodzaakt zijn een tweede lening op afbetaling bij de kredietgever af te sluiten. Elke lening op afbetaling is krachtens de reglementering op het consumentenkrediet ook onderworpen aan een maximumtermijn. In tegenstelling tot een geldreserve zal men een lening op afbetaling dus niet onbeperkt in de tijd kunnen afsluiten.

Voordelen en nadelen geldreserve

Als voordelen van de geldreserve aanvragen kunnen opgemerkt worden:

1. Flexibiliteit. Via een geldreserve heeft men steeds extra geld achter de hand. Wanneer men door plotse gebeurtenissen genoodzaakt wordt bepaalde kosten te doen, zal men niet verplicht worden andere financiële middelen vrij te maken (zoals een langetermijnrekening of belegging), maar kan men flexibel geld opnemen van de geldreserve.

2. “Voordelige” kredietvorm. Het voordelig karakter van de geldreserve behoort genuanceerd te worden. Zoals hieronder verduidelijkt, zal men zelfs bij de laagste rente geldreserve nog gemiddeld meer voor het krediet betalen dan pakweg voor een lening op afbetaling. Het is evenwel zo dat men bij een geldreserve uitsluitend geld leent wanneer men er effectief nood aan heeft. Men begint als kredietnemer pas rente te betalen en aflossingen te doen wanneer men het krediet heeft gebruikt.

Geld lenen via een geldreserve heeft als nadelen:
1. Geringe druk om aflossingen te verrichten. Via een geldreserve kan men geld opnemen en aflossen binnen de vooraf overeengekomen grenzen. Er is met andere woorden geen enkele verplichting die stelt dat u binnen de twee of drie maanden na de uitgaven opnieuw het gehele ontleende bedrag moet afgelost hebben. Zeker bij kredietnemers die elders schulden hebben, komt daardoor de verleiding om de geldreserve steeds opnieuw te gebruiken als noodoplossing.

2. Onzekere rente. Aangezien de geldreserve in principe voor onbepaalde duur wordt toegestaan, kan men steeds worden geconfronteerd met een verhoging van het JKP. Wanneer men een krediet zou aanvragen op dag X, weet men niet van tevoren wat de rente op dag X+1 zal zijn.

3. Geen einddatum. Bij een persoonlijke lening en hypothecaire lening weet men als kredietnemer van tevoren op welke datum het krediet is afgelost. Bij een geldreserve kan men vrij het krediet behouden. De kredietgever zal in zijn algemene en/of bijzondere voorwaarden wel steeds opnemen dat de geldreserve eens in de zoveel weken/maanden volledig moet zijn afgelost. Deze “nulstelling” is een gevolg van de verplichtingen opgenomen binnen de Belgische reglementering op het consumentenkrediet.
grafiek geldreserve

Geldreserve gelinkt aan een kredietkaart

In principe zal een geldreserve worden gelinkt aan een vooraf gecrediteerde rekening. De kredietgever zal dus aan de kredietnemer een rekening ter beschikking stellen waarop een bepaald geldbedrag ter beschikking staat. Bepaalde kredietgevers overhandigen hierbij een betaalkaart die gelinkt is aan de geldreserve. Wanneer men in de supermarkt, elektrowinkel of garage geld zou wensen te benutten van de geldreserve hoeft men dus niet vooraf geld over te schrijven van de geldreserve, maar kan men rechtstreeks betalen met de betaalkaart van de geldreserve. Andermaal een voorbeeld hoe de geldreserve inspeelt op situaties waarin men nu geld nodig heeft.

Men kan daarnaast ook een doorlopend krediet aanvragen die gelinkt wordt aan een kredietkaart, zoals VISA, Mastercard of American Express. Het voordeel daarbij is dat men via de geld reserve rechtstreeks kan betalen in de miljoenen fysieke winkels en webshops die de kredietkaart ondersteunen. Bij internationale winkels bestaat immers het risico dat deze geen Belgische betaalkaart ondersteunen, waardoor men eigenlijk verplicht zou zijn om de aankoop te verrichten per kredietkaart, de rekening gelinkt aan de kredietkaart te laten debiteren door de kredietkaart uitgever en vervolgens geld over te maken van de geldreserve naar de rekening. Kortom, een omslachtig proces.

In principe mag een kredietgever geen bijkomende kosten opleggen voor het uitgeven van een kredietkaart in plaats van een gewone betaalkaart. Het JKP dat bij de geldreserve wordt vermeld dekt immers alle kosten verbonden aan het krediet, met inbegrip van de dossierkosten, kaartkosten, etc. Let op voor betaalkaarten uitgegeven door winkelketens. In tegenstelling tot wat men zou vermoeden, gaat het daarbij niet om een gewone betaalkaart, maar om een kredietopening voor onbepaalde duur.

Geldreserve en toetsing zwarte lijst

Kredietgevers in België zijn krachtens de toepasselijke regelgeving verplicht ieder nieuw afgesloten privékrediet aan particulieren te melden bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP). Dit bestand functioneert als onderdeel van de Nationale Bank van België en is een instrument van de Belgische wetgever in de strijd tegen de overmatige schuldenlast.

Wanneer men een geldreserve zou aanvragen, is de kredietgever verplicht de CKP te raadplegen of de kandidaat-kredietnemer reeds elders een hypothecaire lening, lening op afbetaling of doorlopend krediet heeft lopen. Daarenboven beschikt de CKP over een zwarte lijst van wanbetalers. Wanneer een kredietnemer een betalingsachterstand heeft van meer dan 3 maanden, zal de kredietnemer vermeld worden op de zwarte lijst en wordt men beschouwd als een kredietnemer met betalingsmoeilijkheden. Pas wanneer alle achterstallen werden geregulariseerd, zal na verloop van 1 jaar de kredietnemer opnieuw geschrapt worden.

Eens vermeld op de zwarte lijst zal men in principe geen krediet meer kunnen aanvragen. De zwarte lijst is evenwel geen verbod tot het toestaan van nieuwe kredieten. Een kredietgever die het verplichte bestand van de CKP heeft geraadpleegd, maar toch besluit het risico te nemen en krediet toe te staan kan dit dus zonder enig probleem. In de praktijk zal de kredietgever dit verhoogd risico evenwel compenseren door een hogere rente, waardoor men nooit de laagste rente voor de geldreserve ontvangt wanneer men op de zwarte lijst van de CKP vermeld wordt.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken