Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Lening aanvragen en afsluiten: formaliteiten

Formaliteiten bij het aanvragen van een lening

In het contractenrecht, en kredieten in het bijzonder, is het belangrijk om alle kleine lettertjes na te lezen vooraleer iets te ondertekenen. Een lening simulatie krijgt immers pas betekenis in de kredietovereenkomst die door de kredietgever wordt voorgesteld. Verifieer of alle gegevens binnen de voorgestelde kredietovereenkomst kloppen en of de binnen de kredietovereenkomst opgenomen tarieven overeenstemmen met de tarieven die u bij de kredietovereenkomst offerte ontving. Een lening op afbetaling of persoonlijke lening is immers een verbintenis op lange termijn waarbij u maandelijks aflossingen moet verrichten.

Lening op afbetaling formaliteiten

De lening op afbetaling aan particulieren wordt in België gecategoriseerd onder de consumentenkredieten. Particulieren kunnen via dit type van lening verschillende aankopen doen, zoals een nieuwe wagen, renovatie van het huis, ter vervanging van een defecte vaatwasmachine, etc. Een lening op afbetaling kan zonder nadere specificering in se dus gebruikt worden voor alle uitgaven.

Naast het gegeven dat een kredietovereenkomst lening op afbetaling in twee identieke exemplaren moet worden opgesteld, moet de kredietovereenkomst minstens de volgende elementen bevatten:

  • het type van lening dat afgesloten wordt (bv. lening op afbetaling, doorlopend krediet, etc.);
  • identificatiegegevens kredietgever en –nemer;
  • (identificatiegegevens van de borg indien een borg bijkomende zekerheden aan de kredietgever verstrekt);
  • (eventuele waarborgen die de kredietnemer in uitvoering van de kredietovereenkomst stelt);
  • het ontleend bedrag, alsook een aflossingstabel;
  • het toepasselijk jaarlijks kostenpercentage (JKP);
  • toepasselijke verwijltintresten indien de maandelijkse aflossingen niet tijdig worden verricht, alsook forfaitaire boete;
  • verbrekingsvergoeding indien u de kredietovereenkomst vervroegd zou wensen te beëindigen;
  • het recht om de kredietovereenkomst binnen de 14 dagen na de ondertekening kosteloos op te zeggen.

Tot slot behoort de kredietnemer de kredietovereenkomst handgeschreven te ondertekenen met de vermelding “gelezen en goedgekeurd voor X EUR terug te betalen”.

formaliteiten checklist lening aanvraag

Checklist lening aanvragen

Opgelet: bovenstaande formaliteiten gelden niet in geval van een hypothecair krediet. Krachtens het hypothecair krediet wordt een hypothecair voorrecht gegund aan één of meerdere kredietgevers, waardoor het hypothecair krediet aan bijkomende formaliteiten is onderworpen.

Onderscheid JKP en rente

Zoals hierboven vermeld, is de kredietgever verplicht het JKP en dus niet uitsluitend de debetrente te vermelden. Het JKP houdt niet enkel rekening met de reële rentevoet, maar ook alle bijkomende kosten van het krediet. Zo kan de kredietgever bijkomende administratie-, beheers-, en dossierkosten opleggen bij het krediet, of vereisen dat een aanvullende verzekering wordt afgesloten.

Het JKP kan bijgevolg beschouwd worden als een totaalprijs van de kredietovereenkomst, zodat tijdens een lening simulatie verschillende kredieten met elkaar kunnen vergeleken worden.

Lening op afbetaling aanvragen

Na het uitvoeren van één of meerdere lening simulaties, wenst u natuurlijk bij één van de kredietgevers effectief de lening op afbetaling aan te vragen. Hoe kan ik snel lenen is dan de vraag.

De kredietgever zal bij aanvang van de onderhandelingen reeds meerdere gegevens bij u opgevraagd hebben. Zo zal de kredietgever geïnformeerd hebben naar de volledige naam, adres, rijksregisternummer, professionele situatie en relationele status. Ter staving van de professionele situatie kan de kredietgever verzoeken dat de meest recente belastingaangifte of de loonfiches van de voorbije 3 maanden worden overgemaakt. De kredietgever kan op die manier een beeld te vormen van de kredietwaardigheid van de kandidaat-kredietnemer en een aflossingstabel lening te berekenen.

De kredietgever is tevens verplicht om de wensen van de kandidaat-kredietnemer te overlopen en te overleggen welk type van krediet het meest aanbevolen is. Indien de kredietgever het risicoprofiel van de kandidaat-kredietnemer beperkt acht, zal de kredietgever een kredietovereenkomst offerte aanbieden. Deze offerte bevat het JKP en een simulatie van de maandelijkse aflossingen.

Pas wanneer beide partijen expliciet akkoord zijn, ontstaat de kredietovereenkomst. U bent dus nooit verplicht na een lening op afbetaling simulatie een krediet te ondertekenen. U kan zelfs het krediet beëindigen per aangetekend schrijven binnen de 14 dagen na ondertekening wanneer u zich achteraf zou bedenken!

Na ondertekening van de kredietovereenkomst (waarbinnen hoger vernoemde verplichte vermeldingen werden opgenomen) wordt de kredietaanvraag doorgegeven aan de dienst betalingen van de kredietgever. Gemiddeld wordt het geld op de rekening van de kredietnemer gestort binnen de 2 à 3 werkdagen nadat de verplichte lening op afbetaling formaliteiten werden vervuld.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken