Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Wat gebeurt er met mijn lening als mijn bank failliet gaat?

Door de bankencrisis wordt meer dan ooit de vraag gesteld: “wat gebeurt er met mijn lening als mijn bank failliet gaat”. Moet men als kredietnemer in dat geval de hypothecaire lening niet meer terugbetalen? Of moet men in eenmaal het volledige achterstallige bedrag aflossen?

Driepartijenverhouding

Bij het faillissement van een bank en lopende hypothecaire leningen is er sprake van een driepartijenverhouding. Zo is er (i) de verhouding tussen de bank en de kredietnemer van de hypotheek, (ii) de verhouding tussen de bank en zijn schuldeisers en (iii) de verhouding tussen de kredietnemer van de hypotheek en de schuldeisers van de bank.

Wanneer de schuldeisers van de bank zouden toestemmen dat de schulden van de bank niet meer moeten terugbetaald worden, zou men natuurlijk kunnen hopen dat ook de banken hun leningen kwijtschelden. In dat geval zijn er geen openstaande hypothecaire leningen meer en is men als particulier dus volledig schuldenvrij.

Curator en overname van activiteiten

Natuurlijk gaat dit in tegen de principes van het contractenrecht en kredietovereenkomsten. Wanneer men een kredietovereenkomst ondertekent, sluit men als kredietnemer met de kredietgever een akkoord om een welbepaald kapitaal over een bepaalde termijn terug te betalen. Bij een hypothecaire lening wordt dit akkoord vastgelegd in een notariële akte. Een notariële akte heeft als kenmerk dat het tegenstelbaar is aan derden, en dus ook bv. een curator.

Bij het faillissement van een bank zal de Rechtbank van Koophandel, de rechtbank die in België exclusief bevoegd is voor faillissementen, een curator aanstellen. Deze curator zal de bevoegdheid krijgen om het vermogen van de gefailleerde (i.c. de failliete bank) af te wikkelen. Met andere woorden: de curator zal enerzijds trachten alle openstaande claims te innen, en anderzijds de openstaande facturen in zoveel als mogelijk af te lossen. De curator handelt daarbij steeds in het belang van de gefailleerde.

bank overschrijving

© Pixabay

In het merendeel van de faillissementen van banken zal de curator trachten een deel of geheel van de bankactiviteiten over te dragen aan een andere bank. Als er effectief een overnemer wordt gevonden, zal deze overnemer de nieuwe eigenaar worden van de hypothecaire lening. Daardoor zal de nieuwe bank in de plaats treden van de vroegere bank en zal vanaf deze datum beschikken over alle rechten en verplichtingen van (een deel van) de bank.

Dit impliceert dat men als kredietnemer vanaf dan verder de aflossingen aan de nieuwe bank moet doen. Vindt men geen private overnemer, dan zal wellicht de overheid tussenkomen en de activiteiten (tijdelijk) verderzetten. Een recent voorbeeld van een dergelijke transactie was de overname van Dexia Bank door de Belgische overheid in 2012. Sindsdien gaat deze bank verder onder de naam Belfius Bank. De kredietnemers die een hypotheek hadden lopen bij Dexia Bank dienden dus vanaf de overname verder hun betalingen te doen aan Belfius Bank.

Jammer genoeg zal er voor kredietnemers dus geen sprake zijn van een onverwacht cadeau. Men zal als kredietnemer nog steeds verder terugbetalingen moeten doen. Zij het vanaf de datum van overname aan een andere bank. Ook zal er bij het faillissement van een bank dus geen sprake zijn van een openvallend krediet waarbij men onmiddellijk alle openstaande bedragen mag en/of moet terugbetalen.

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken