Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Renteloze lening: Gratis geld lenen

Renteloze lening: Goedkope lening zonder rente

Wanneer men informeert bij een bank voor een lening zal men wellicht achterovervallen van de rente die de bank voor deze lening aanrekent. Nochtans bestaat er voor een bepaald aantal gevallen de mogelijkheid om renteloos te lenen. Wat is een renteloze lening precies en wat dient concreet in een leningsovereenkomst van rentevrij lenen te worden opgenomen?

Wat is een renteloze lening?

Bij een renteloze lening leent men geld voor een bepaald doel zonder hiervoor een vergoeding of rente te betalen. Als alternatief hierop kan de kredietgever overwegen om slechts een deel van de rente door te rekenen. Een renteloze lening komt o.a. voor in de private sfeer waarbij ouders hun zoon of dochter een duwtje in de rug wensen te geven (om al dan niet de lening later alsnog kwijt te schelden), de financiering van studiekosten, in de relatie tussen werkgever & werknemer / bedrijfsleider en tussen vennootschappen.

Renteloos geld lenen is dus niet alleen een oplossing wanneer men in financiële moeilijkheden zit. Rentevrij lenen kan ook toegepast worden wanneer alles financieel rooskleurig verloopt, maar wanneer men ‘vreemd’ kapitaal (van een externe kredietgever) wenst te vermijden.

In welke situaties komt een renteloze lening voor?

Lenen bij familie of vrienden

Er is geen enkel bezwaar om geld zonder intrest te ontlenen aan kinderen, familie of vrienden. Dit betekent dat het kind, familielid of vriend(in) geld kan lenen voor een investering zonder hiervoor een rente te moeten betalen.

0 percent gratis renteloze lening

© Pixabay

Soms wordt in de praktijk ook wel gesproken van een onderhandse lening of particuliere lening. Doorgaans gaat het om geld dat geleend wordt voor grote investeringen zoals bv. een bouwgrond, een huis, een eigen zaak, enz.
Men kan echter ook geld ontlenen van familie als tijdelijke steunmaatregel. Zo kan men in de maand september geconfronteerd worden met veel kosten m.b.t. school en boeken van kinderen waardoor men – ondanks dat men een goed inkomen heeft – nood heeft aan tijdelijke financiële steun. In de maand oktober kan men het geld van renteloos lenen opnieuw terugbetalen.

Het is bijgevolg weinig nuttig een krediet bij een professionele kredietgever af te sluiten aangezien men daardoor te lang aan het krediet zou gebonden zijn.

Belangrijk is het een onderscheid te maken tussen een renteloze lening en een schenking. Bij een renteloze lening wenst de kredietgever (ouders, familielid, vriend) dat de kredietnemer minstens (elke maand) een deel van de lening terugbetaalt.
Bij een schenking verwacht de kredietgever niet dat het krediet terugbetaald wordt. Een schenking is een gift. Om eventuele discussies omtrent de kwalificatie als rentevrij lenen te vermijden, is het aanbevolen te werken met een schriftelijke overeenkomst. Later in dit artikel vind je een leningsovereenkomst voorbeeld met aanbevolen elementen die in de renteloze lening worden opgenomen.

Studentenlening

In sommige gevallen kan men bij een opleidingsinstelling (Universiteit of Hogeschool) een renteloze studentenlening bekomen. Dit betekent dat de Universiteit of Hogeschool een gratis lening toekent voor de financiering van kosten verbonden aan een opleiding. Denk daarbij aan bv. een nieuwe computer, schoolboeken, de huur van een kot, enz. De studentenlening betaalt men vervolgens maand na maand terug via een persoonlijk afbetalingsplan.

Meer informatie omtrent geld lenen via een renteloze studentenlening? Neem dan contact op met de sociale dienst van jouw opleidingsinstelling. De voorwaarden van rentevrij geld lenen als student kunnen immers sterk verschillen van school tot school (o.a. max. bedrag per academiejaar, max. over hele schoolcarrière).

Werkgever aan een werknemer of bedrijfsleider

Een werkgever kan een lening (zonder of tegen een lagere rente) toekennen aan een werknemer of een bedrijfsleider. Het voordeel van dit renteloos lenen zal een voordeel alle aard uitmaken dat zowel aan belastingen als aan sociale zekerheidsbijdragen is onderworpen.

Het voordeel van de renteloze lening is het verschil tussen (i) de referentierentevoet of marktrentevoet voor het type van lening (al dan niet hypothecaire lening) en (ii) de rentevoet die aan de werknemer of bedrijfsleider wordt toegekend. Hou er rekening mee dat de referentierentevoet van jaar tot jaar kan verschillen.

Vermijd een hoge debet rekening courant als bedrijfsleider

Bedrijfsleiders kunnen in de loop der jaren geld opnemen van de vennootschap om hun private uitgaven te financieren. De situatie tussen een vennootschap en diens bedrijfsleiders noemt de rekening-courant. Een bedrijfsleider kan ook geld lenen aan de vennootschap (we spreken dan van een credit rekening-courant). Het omgekeerde is ook mogelijk: de bedrijfsleider leent geld van zijn vennootschap (we spreken dan van een debet rekening courant).

Als een bedrijfsleider geld leent van zijn vennootschap wil dit zeggen dat hij/zij een debet rekening-courant heeft. Hierop dienen intresten gerekend te worden. Debetintresten op een rekening-courant zijn bijzonder hoog. Voor een actueel overzicht van de referentierentevoeten kan men terecht op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Een lopende rekening van een zaakvoerder valt onder de categorie “Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd”.

Er zijn twee mogelijkheden voor de bedrijfsleider: Oftewel kan deze de interesten integraal terugbetalen aan de vennootschap, oftewel wordt deze intrest opgenomen als een voordeel alle aard en belast als een bezoldiging. Vergeet niet dat hierop ook sociale bijdragen verschuldigd zullen zijn.

Tip om hoge debetintresten te vermijden:
Zaakvoerders die doorheen de jaren veel geld hebben geleend van hun vennootschap zullen jaarlijks een flinke som aan rente aangerekend worden. Een gratis lening van de vennootschap is immers heel duur.

Een oplossing om deze dure debetintresten rekening courant te vermijden is om de schuld om te zetten in een lening met vaste looptijd. Dit kan bijvoorbeeld een looptijd van 5 jaar zijn. De interesten voor zulke leningen liggen veel lager waarmee je op jaarbasis snel tot 5% aan interesten kan besparen. Anderzijds engageert de bedrijfsleider zich wel tot het terugbetalen van deze lening.

Een rekening courant omzetten tot een lening met vaste looptijd wordt het best gedaan met een schriftelijke overeenkomst opdat het een bewijs kan vormen naar de fiscus toe. De vermeldingen die op zulk een overeenkomst dienen te staan zijn onder meer de overeengekomen terugbetalingstermijnen, de looptijd, data waarop de terugbetaling wordt uitgevoerd en bijkomend de berekende interesten.

Tussen vennootschappen

Wanneer men zaakvoerder of bestuurder zou zijn van 2 ondernemingen, zou men kunnen besluiten een renteloze lening van onderneming A aan onderneming B toe te staan. Daardoor moet onderneming B niet op zoek naar extern kapitaal, hetgeen bv. wel het geval is bij bedrijfsleningen.

Uit een overzicht van rechtspraak en circulaires blijkt het toestaan van rentevrij lenen gekwalificeerd te worden als abnormale of goedgunstige voordelen. De Belgische wetgeving bepaalt in dat geval dat het bedrag van het voordeel (= de rente die uitgespaard wordt via renteloos lenen) aan de belastbare basis van de verstrekkende vennootschap (i.c. onderneming A) moet worden toegevoegd. De wetgever heeft evenwel enkele situaties voorzien waarin dergelijke renteloze lening niet in de belastbare basis dient te worden opgenomen.


bedrijfslening berekenen

Leningsovereenkomst voorbeeld en inhoud renteloze lening

Hoe organiseert men het best renteloos lenen? In elk geval is het aanbevolen volgende elementen in de overeenkomst van de renteloze lening op te nemen:

 • De naam en adresgegevens van de kredietgever en kredietnemer;
 • Het bedrag dat de kredietnemer ontvangt. Vermeldt in de kredietovereenkomst ook op welke wijze het bedrag ter beschikking zal worden gesteld (bv. cash, via overschrijving);
 • De duurtijd van de lening. Dit is de periode waarover het bedrag ter beschikking wordt gesteld (bv. 3 jaar);
 • De afwezigheid van een rente. Aanbevolen is het uitdrukkelijk in de overeenkomst op te nemen dat er geen intrest door de kredietnemer is verschuldigd. De kredietnemer dient enkel op een welbepaalde datum het nominale bedrag van de rentevrije lening terug te storten; en,
 • Op welke wijze het geleende kapitaal moet worden terugbetaald. Kiezen de kredietgever en kredietnemer voor één volledige betaling, of een periodieke terugbetaling (bv. 1/36ste van het ontleende kapitaal indien de lening over 3 jaar maandelijks moet worden terugbetaald).

Maak de overeenkomst renteloze lening op in 2 exemplaren waarbij elke partij beide leningsovereenkomsten ondertekent. Laat de handtekening voorafgaan door de handgeschreven vermelding “gelezen en goedgekeurd”.

Renteloze lening: Voordelen en nadelen

Een renteloze lening heeft verschillende voordelen:

 • Snelle manier van geld lenen. Via een onderhandse lening hoeft men geen hele procedure bij de bank te doorlopen. Bij een professioneel krediet zal de bank om een bewijs van inkomsten verzoeken en een toetsing bij de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) uitvoeren. Dit vertraagt het kredietproces. Een lening tussen vrienden of familie wordt volledig vrij georganiseerd.
 • Alternatief voor externe financiering. Een renteloze lening kan afgesloten worden naast de lopende leningen die iemand privé of professioneel reeds heeft lopen. Rentevrij lenen heeft dus geen impact op de bestaande financiële situatie.
 • Voordelige manier van geld lenen. Kenmerkend voor een renteloze lening is dat men geen rente betaalt op het ter beschikking gestelde kapitaal. Men moet enkel het nominale kapitaal terugbetalen aan de kredietgever.
 • Renteloos geld lenen is echter niet steeds rozengeur en maneschijn. Zo moet men er rekening mee houden dat bij gebrek aan duidelijke afspraken over de onderhandse lening men (een deel van) het kapitaal kan verliezen. Zet duidelijk op papier dat het gaat om een lening (en dus geen schenking) en dat op een bepaalde einddatum het krediet volledig dient terugbetaald te zijn. Indien afspraken herhaaldelijk niet worden nagekomen, kan de renteloze lening voor een verstoorde relatie tussen vrienden en familie zorgen.

  Het verstrekken van een renteloze lening tussen vennootschappen kan daarnaast fiscale implicaties hebben voor de kredietgever. Informeer dus steeds bij een deskundige alvorens de constructie van een renteloze lening tussen vennootschappen op te zetten of wanneer men als zaakvoerder geld wilt lenen van de vennootschap.