Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Win-win lening

Win-win lening
Denkt u er aan om binnenkort een eigen onderneming op te starten of verder uit te bouwen? Heeft u al een bezoek aan verschillende banken gebracht, maar kon geen van hen u bekoren met een gunstig voorstel? In deze hypothese zou men perfect gebruik kunnen maken van de win-winlening. Zoals de benaming doet vermoeden, zorgt de win-winlening voor voordelen bij zowel de kredietgever als –nemer.

Wat is een win-winlening?

Via de win-winlening wenst de Vlaamse overheid particulieren aan te moedigen om te investeren in het startende of groeiende bedrijf van bevriende ondernemers. Het overheidsinitiatief werd specifiek ontwikkeld voor kleine of middelgrote ondernemingen (KMO’s) op het Vlaams grondgebied. Niet elke vorm van geld lenen aan vrienden komt evenwel in aanmerking als winwinlening. Wie van de voordelen van de fiscaal gestimuleerde win-winlening wenst te genieten, zal de voorwaarden van zowel de lening als doelgroep in het achterhoofd moeten houden.

Doelgroep win-winlening

De maatregel van de Vlaamse winwinlening richt zich uitsluitend op ondernemingen binnen het Vlaams Gewest die voldaan aan de voorwaarden van de Europese KMO, namelijk:

  • minder dan 250 werknemers; en
  • een totale jaaromzet die lager is dan 50 miljoen EUR, of een balanstotaal lager dan 43 miljoen EUR; en
  • waarvan niet meer dan 25% van het kapitaal of stemrechten in het bezit zijn van één of meerdere grote ondernemingen.

Een onderneming die bijvoorbeeld 251 werknemers zou tellen of een totale jaaromzet van 50,5 miljoen EUR zou hebben, voldoet niet aan de drie cumulatieve voorwaarden en zal dus niet voor het systeem van de winwinlening in aanmerking komen. Idem worden ondernemingen met een maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit de steunmaatregel uitgezonderd.

Geld lenen aan een bedrijf via de winwinlening stelt daarenboven enkele voorwaarden wat betreft de kredietgevers. Zo behoort het familielid of de kennis die de winwinlening toestaat:

  • een natuurlijke persoon te zijn met zijn/haar woonplaats binnen het Vlaams Gewest;
  • geen werknemer van de onderneming te zijn;
  • geen echtgenoot of wettelijke samenwonende partner te zijn, aangezien deze partijen zelf belang hebben bij de win-winlening en worden geacht een gemeenschappelijk huishouden te voeren met de ondernemer;

De gunst van de win-winlening is daarnaast beperkt tot één lening. Men kan dus niet twee of meer keer geld lenen aan vrienden via de winwinlening.

Kenmerken van de win-winlening

De wetgever heeft geopteerd om de win-winlening af te stemmen op maat van de KMO. Zo kan de kandidaat-kredietnemer maximum 200.000 EUR ontlenen, met een limiet van 50.000 EUR per particuliere kredietgever. Wie een subsidie startende ondernemer wenst toe te staan aan een bevriende ondernemer zal dus maximaal 50.000 EUR van zijn/haar spaargeld ter beschikking kunnen stellen.

deal sluiten

© Shutterstock

De winwinlening dient de vorm aan te nemen van een achtergestelde lening, dit zowel ten aanzien van bestaande als nieuwe leningen van de kredietnemer. Bij een eventueel faillissement zal de kredietgever van de achtergestelde lening slechts na de bevoorrechte en gewone schuldeisers terugbetaald worden. Waar men bij een regulier faillissement zonder bevoorrechte schuldeisers aanspraak kan maken op een gelijk deel van de koek, zal men bij geld lenen aan vrienden via een achtergestelde lening nagenoeg nooit het volledig ontleende bedrag terug ontvangen.

De winwinlening heeft een vaste looptijd van 8 jaar. De kredietgever en kredietnemer van de lening geld lenen voor een bedrijf kunnen vrij overeen komen of de aflossingen maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks, jaarlijks, of integraal na het beëindigen van de 8 jaar worden terugbetaald. Gaan de zaken beter dan gepland? Heeft de kredietnemer geen nood meer aan de subsidie startende ondernemer? Dan kan de ondernemer de winwinlening vervroegd aflossen door middel van één betaling ten belopen van het resterende saldo.

De winwinlening kan niet worden toegestaan als vorm van gratis geld lenen. De Vlaamse wetgever heeft geopteerd om van de winwinlening een betaald krediet te maken. De kredietnemer zal dus een rente moeten betalen op het ontleend bedrag via de winwinlening. Deze rente mag niet meer bedragen dan de wettelijke rentevoet op het moment dat de lening wordt afgesloten, en mag niet minder bedragen dan de helft van deze wettelijke intrestvoet.

Fiscaal voordeel bij een winwinlening.

Naast de rente die het familielid of kennis voor de win-winlening ontvangt, wordt de kredietgever daarnaast fiscaal aangemoedigd. Het fiscaal voordeel van de win-winlening bestaat uit twee delen:

  • jaarlijkse belastingkorting gedurende de hele looptijd van de win-winlening. De belastingkorting bedraagt 2,5% op het openstaande gedeelte van het kapitaal dat ter beschikking wordt gesteld. Wie een win-winlening simulatie uitvoert, zal op die manier merken dat de maximale jaarlijkse belastingkorting 1.250 EUR bedraagt (2,5% op 50.000 EUR uitgeleend kapitaal). De belastingkorting zal (doorgaans) afnemen naarmate de looptijd van de lening verstrijkt;
  • éénmalige belastingkorting in geval van onmogelijkheid om het ontleend kapitaal terug te betalen. Er kan 30% van de totale ontleende som als belastingkorting in mindering gebracht worden wanneer de kredietnemer na maximum 8 jaar een deel of het geheel van de win-winlening niet kan terugbetalen. De maximale éénmalige belastingkorting bedraagt bijgevolg 15.000 EUR.

Voordelen van een win-winlening

Zoals reeds hierboven vermeld, biedt de win-winlening zowel voordelen voor de kredietgever als kredietnemer. De kredietnemer ontvangt onmiddellijk vers kapitaal waardoor hij/zij de onderneming kan opstarten of verder uitbouwen. Zelfs wanneer het totaal van 200.000 EUR via geld lenen voor een bedrijf niet afdoende zou zijn, kan men terugvallen op een extra financiering via klassieke financiële instellingen.

Vanwege het gegeven dat de win-winlening de vorm aanneemt van een achtergestelde lening, zullen financiële instellingen sneller geneigd zijn vers kapitaal toe te staan. De financiële instelling heeft immers meer zekerheid een deel van het ontleende kapitaal ooit terug te zien. Ook de leenrente voor de kredietnemer is vaak gunstiger via een win-winlening dan bij een bank. Waar banken momenteel terughoudend zijn om ondernemers van krediet te voorzien, rekenen ze een hogere rentevoet aan voor hun professionele lening. Bij de win-winlening kunnen de kredietgever en kredietnemer vrij de rentevoet overeenkomen, mits de rente niet hoger is dan de wettelijke rentevoet en niet minder bedraagt dan de helft van de rentevoet (2015: 2,50%; 2016: 2,25%). Bijgevolg moet de win-winlening worden afgesloten tegens minstens een rentevoet van 1,125% op jaarbasis. De rentevoet wordt jaarlijks geüpdatet.

Ook voor de kredietgever is de win-winlening lucratief. Wie een win-winlening simulatie uitvoert, merkt onmiddellijk dat de jaarlijkse belastingkorting en rentevoet meer voordeel opleveren dan een spaarrekening of termijnrekening op 8 jaar. Tijdens het eerste jaar zal de win-winlening resulteren in een belastingkorting van 1.250 EUR (mits 50.000 EUR wordt uitgeleend). De jaren 2 – 7 zijn afhankelijk van de aflossingsregeling.

Wanneer het integrale geleende bedrag van de winwinlening zou worden terugbetaald na afloop van het krediet, is gedurende de hele looptijd van de lening het resterende openstaande gedeelte van het kapitaal 50.000 EUR. Bijgevolg zou dit resulteren in een jaarlijkse belastingkorting van 1.250 EUR, of in totaal 10.000 EUR (1.250 EUR x 8 jaar). Zelfs wanneer men de minimumrentevoet van 1,125% voor de win-winlening zou bedingen, is deze rentevoet nog vele malen hoger dan de huidige rentevoet en getrouwheidspremie op een spaarrekening.

Correct, de win win lening gaat met iets meer risico gepaard dan een klassieke lening op afbetaling. De win win lening moet immers afgesloten worden onder de vorm van een achtergestelde lening, waardoor men als kredietgever slechts als laatste zal terugbetaald worden. Door de éénmalige belastingkorting van 30% in geval van onvermogen van de kredietnemer heeft de Vlaamse wetgever er evenwel voor geopteerd een extra zekerheid in te lassen voor zij die geld lenen aan vrienden of familie. In elk geval zal de kredietgever dus 30% van het ontleend kapitaal terug ontvangen onder de vorm van een belastingkorting.

Opgelet: ook al wordt de win win lening fiscaal gestimuleerd, de lening is nog steeds onderworpen aan de gemeenrechtelijke regeling van roerende voorheffing. Waar men in België een uitzondering heeft voor de eerste schijf van inkomsten via de rente op een spaarrekening, zijn alle intresten op de win win lening onderworpen aan roerende voorheffing (2015: 25%; 2016: 27%; 2017: 30%). Wanneer de kredietgever en de kredietnemer de maximale rentevoet voor de Vlaamse win win lening zouden overeenkomen, ontvangt de kredietgever een netto-rente van 1,83%.

Bezoek de website winwinlening.be voor meer informatie en om uw aanvraag in te dienen →

Wilt u ook de goedkoopste lening vinden?

button leningen vergelijken