Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Besparen op een hypothecaire lening: Tips en FAQ

De aankoop van een woning is voor velen de grootste financiële beslissing die wordt genomen. Vanzelfsprekend is dit ook een beslissing dat niet over één nacht ijs wordt genomen. Besparen op een hypothecaire lening en de aankoop van een (eerste) woning is dan ook belangrijk om niet meer geld te besteden dan dat nodig is. Maar op welke zaken moet u allemaal letten wanneer een woning aangekocht wordt? Bestaan er manieren om toch geld te besparen bij de lening of bij de aankoop? Om u op weg te helpen hebben we enkele belangrijke tips en vragen verzameld die u hopelijk verder helpen.

Hoe kan men geld besparen op een woonlening?

Wie op zoek is naar de goedkoopste hypothecaire lening op de financiële markt, kan aanzienlijk besparen op de tarieven van de hypothecaire lening door enkele aandachtspunten mee te nemen.

Kopers in België van een reeds opgerichte woning zijn verplicht bij de notaris langs te gaan. De notaris zal daarbij een vergoeding bepalen die de koper dient te betalen aan de overheid voor het officialiseren van de verkoop, de zogenaamde “registratierechten”. Het tarief van deze belasting varieert van gewest tot gewest. In het Vlaams Gewest bedragen de registratierechten in beginsel 10%, waar dit binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waalse Gewest standaard 12,50% is. Kopers van een eigen woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest genieten sinds 1 januari 2017 van een vrijstelling van registratierechten op de eerste schijf van 175.000 EUR en kunnen op die manier dus van een korting genieten van € 21.875 op de registratierechten.

Zo de woning die men aankoopt bescheiden is, kan men onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor het “klein beschrijf”. Ook de voorwaarden voor het klein beschrijf verschillen tussen de drie gewesten. In het Vlaams Gewest heeft men recht op een klein beschrijf van 5% van zodra het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van alle woningen die men binnen het Vlaams Gewest bezit minder is dan 745 EUR.

Binnen het Waalse Gewest kan men genieten van een klein beschrijf van 6% van zodra het niet-geïndexeerd KI van alle woningen die men binnen België bezit minder is dan 745 EUR. Deze KI-bedragen kunnen worden verhoogd met een verhoging wegens grote gezinnen vanaf drie kinderen ten laste. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent geen vermindering voor het klein beschrijf, maar kent zoals hierboven vermeld wel een beperkte vrijstelling van registratierechten toe.

Een andere methode van goedkoop geld lenen voor een huis, is door een gedeelte van de hypotheek om te zetten in een hypothecair mandaat of hypothecaire volmacht. Het verschil tussen de hypothecaire inschrijving en het hypothecair mandaat bestaat in de waarborgen die de kredietgever ontvangt. Bij een hypothecaire inschrijving zal de kredietgever een hypothecair voorrecht hebben, terwijl bij een hypothecair mandaat de kredietgever de mogelijkheid tot het afsluiten van een hypotheek ontvangt.

Bij een hypothecair mandaat heeft de kredietgever met andere woorden niet noodzakelijk een hypothecair voorrecht, maar kan de kredietgever het vestigen van zodra hij dit nuttig acht. Een hypothecair mandaat zorgt in vergelijking met een hypothecaire inschrijving voor de goedkoopste hypothecaire lening aangezien de aktekosten, registratiekosten en ereloon van de hypotheekbewaarder aanzienlijk lager liggen. Anderzijds dient men op te merken dat een lening met hypothecair mandaat niet dezelfde fiscale voordelen heeft als een hypothecaire inschrijving.

Het doen van een eigen inbreng is een derde methode van besparen op de lening voor een huis. Kredietgevers zullen bij een hypothecaire lening steeds verwachten dat de kredietnemer een deel van de aankoopprijs zelf inbrengt (bv. via spaargeld of via tussenkomst van de ouders). Als leidraad geldt daarbij (volgens instructies van de Europese Centrale Bank en Nationale Bank van België) dat kredietnemers minimaal 20% van de totale aankoopprijs inclusief de kosten zelf dienen te dragen.

In beginsel zal men door een grotere eigen inbreng geen hogere max. hypotheek kunnen bekomen. Anders verwoord: de eigen inbreng heeft geen impact op de vraag hoeveel men maandelijks kan terugbetalen. Wel zal de eigen inbreng een impact hebben op het rentetarief dat men ontvangt. Banken lenen immers geld uit tegen het risico dat de kredietnemer nooit het volledige bedrag zal kunnen aflossen. Hoe meer eigen inbreng, des te lager het risico voor de kredietgever én een lagere rentevoet hypothecaire lening zal toegepast worden.

Ook door alternatieve zekerheden aan de kredietgever aan te bieden kan men besparen op de tarieven van de hypothecaire lening. Via bv. een borgstelling garandeert de borgsteller dat hij/zij de lening zal aflossen wanneer de kredietnemer dit niet meer kan. Indien de kredietnemer nalaat de nodige betalingen te doen, wordt de borgsteller “uitgewonnen” door de kredietgever en zal de borgsteller het betaalde bedrag kunnen verhalen bij de kredietnemer. De kredietgever heeft evenwel geen risico dat de kredietnemer insolvabel zou zijn.

huis kopen winkelkar

© Shutterstock – Huis kopen – Hypothecaire lening tips en FAQ

De kredietgever kan ook een ander roerend goed, zoals juwelen, aandelen of obligaties in pand geven om de woninglening te dekken. Zeker in situaties waarbinnen de maximale hypotheek de geschatte waarde van de woning overstijgt, kan het pand dienen om dit verschil te overbruggen. Als de kredietnemer de hypothecaire lening niet meer zou betalen, mag de kredietgever (ook wel “pandhouder” in deze situatie) de juwelen, aandelen of obligaties verkopen om het geleende bedrag terug te krijgen.

Tot slot kan men als kredietnemer goedkoop geld lenen door de belastingvermindering voor de eigen woning. Per 1 januari 2016 werd het bestaande systeem van de woonbonus, belastingvermindering voor het langetermijnsparen en belastingvermindering voor gewone intresten omgevormd tot het systeem van de geïntegreerde woonbonus, die zowel geldt voor de enige als niet-enige woning.

Ook voor een tweede lening waarvoor men de goedkoopste hypothecaire lening zou zoeken, kan men de geïntegreerde woonbonus ontvangen zolang men maar in de woning woont tijdens de looptijd van het woonkrediet. Dankzij het systeem van de geïntegreerde woonbonus ontvangt de kredietnemer een belastingvermindering gedurende de looptijd van de lening. Gaat het daarenboven om de enige en eigen woning? Dan wordt het bedrag van de belastingvermindering gedurende de eerste 10 jaar verhoogd. Hoewel de belastingvermindering voor de eigen woning geen rechtstreekse link heeft met de tarieven van de hypothecaire lening of max hypotheek, kan men door de belastingvermindering mee in het jaarlijks gezinsbudget te nemen de maandelijkse lasten verhogen. Men houdt immers per 1 januari 2016 minstens 1.520 EUR extra per jaar over na de belastingafrekening.

Wat is de verzekering gewaarborgd wonen en hoe bekomt men deze?

Wie een hypothecaire lening afsloot voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, weet dat hij/zij zich verbonden heeft om gedurende een zekere tijdspanne op geregelde tijdstippen een deel van het ontleend bedrag terug te betalen. Wanneer men onverwacht uit het arbeidscircuit zou verdwijnen door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dreigen de problemen zich op te stapelen.

Door de verzekering gewaarborgd wonen van de Vlaamse overheid wordt men beschermd tegen dergelijke plotse gebeurtenissen. De verzekering gewaarborgd wonen is bijgevolg een overheidsinitiatief en dient onderscheiden te worden van de verzekering gewaarborgd inkomen die private verzekeraars aanbieden.

Wie komt in aanmerking voor de verzekering gewaarborgd wonen?

De verzekering gewaarborgd wonen is een gratis woonverzekering van de Vlaamse overheid voor alle kredietnemers die minstens 12 maanden professioneel actief zijn. Als gratis woonverzekering betaalt u met andere woorden geen verzekeringspremie. De kredietnemer mag voor de verzekering gewaarborgd wonen niet genieten van een andere verzekering tegen inkomensverlies van de Vlaamse overheid. Ook wat betreft de lening en woning waarvoor de verzekering wordt aangevraagd, heeft de Vlaamse regelgever enkele bijkomende voorwaarden gesteld.

Zo dient de hypothecaire lening:

 • Afgesloten te zijn voor het bouwen, kopen, kopen én verbouwen, of verbouwen van een woning die binnen het Vlaams Gewest gelegen is; én
 • Minimaal 50.000 EUR te bedragen voor het bouwen, kopen, of kopen én verbouwen van de woning. Een hypothecaire lening die afgesloten werd voor uitsluitend het verbouwen van de woning dient minimaal 25.000 EUR te bedragen.

Wat betreft de woning:

 • Dient deze te liggen binnen het Vlaams Gewest en de enige woning van de kredietnemer te zijn;
 • Dient de geschatte verkoopwaarde niet hoger te zijn dan in de regel 320.000 EUR; én
 • Mag de woning niet gewaarborgd zijn door een eerdere verzekering gewaarborgd wonen.

Belangrijk om te noteren is dat de gratis woonverzekering door de kredietnemer dient aangevraagd te worden binnen de 12 maanden nadat de eerste kapitaalopname van het woonkrediet gebeurde. In praktijk betekent dit dus dat kredietnemer door de verzekering gewaarborgd wonen gedurende de eerste 10 jaar van de hypothecaire lening zal beschermd worden. Nadien zal men zijn/haar toevlucht moeten nemen tot een verzekering gewaarborgd inkomen van een private instelling of zelf het risico van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid opvangen.

Voordelen verzekering gewaarborgd wonen

Wanneer men werkloos of arbeidsongeschikt zou worden, zal men van de verzekering gewaarborgd wonen een maandelijkse tegemoetkoming krijgen die afhankelijk is van (i) het inkomensverlies, (ii) de maandelijkse afbetaling en (iii) de duur van de arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. De maandelijkse tegemoetkoming bedraagt maximaal 500 EUR, waarbij dit bedrag kan worden verhoogd tot 600 EUR voor alleenstaanden of gezinnen met een laag inkomen.

De tegemoetkoming wordt door de Vlaamse overheid na een wachtperiode van 3 maanden rechtstreeks betaalt aan de financiële instelling waarbij men de hypothecaire lening heeft lopen. Men kan zo maximaal voor 36 maanden een tussenkomst verkrijgen van de Vlaamse overheid. Bij onvrijwillige werkloosheid bedraagt de maximumduur 18 maanden. Ook na een eerste beroep op de verzekering gewaarborgd wonen kan men nog voor een dekking van 36 maanden of 18 maanden in aanmerking komen, voor zover men opnieuw minstens 3 maanden onafgebroken heeft gewerkt én de totale looptijd van 10 jaar niet is overschreden.

Hoe verzekering gewaarborgd wonen verkrijgen?

Zoals hierboven verduidelijkt, is de gratis woonverzekering geen automatische verzekering. De verzekering gewaarborgd wonen zal door de kredietnemer bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen dienen aangevraagd te worden via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Het Agentschap Wonen-Vlaanderen verifieert vervolgens of men aan alle voorwaarden wat betreft de verzekering voldoet en zal binnen de 90 dagen een beslissing nemen. Eens het Agentschap Wonen-Vlaanderen de aanvraag goedkeurt, ontvangt men alle vereiste documenten thuis en is men gratis verzekerd.

Is een overbruggingskrediet nuttig?

Een overbruggingskrediet berekenen en aanvragen is zeker nuttig wanneer men een nieuw huis of appartement zou willen kopen, maar de huidige woning nog niet verkocht is. De kredietgever zal bij het overbruggingskrediet tijdelijk de aankoopprijs van de nieuwe woning voorschieten, terwijl men geduldig kan afwachten op de beste prijs voor zijn/haar vorige woning. Het overbruggingskrediet is bijgevolg een vorm van woningkrediet waarbij men de periode van aan- en verkoop kan overbruggen.

Tijdens de overbruggingskrediet simulatie zal onmiddellijk blijken dat dit soort krediet zeer beperkt in tijd is. Een overbruggingskrediet wordt doorgaans afgesloten voor een looptijd van enkele maanden tot één à maximaal twee jaar. Na deze periode verstrijkt het overbruggingskrediet en dient men noodgedwongen terug te grijpen naar de klassieke vormen voor een woningkrediet. Meer weten over dit soort krediet? Hier kan je meer informatie terugvinden over overbruggingskredieten.

Is een accordeonlening interessant?

Tijdens het vergelijken van leningen, zal men wellicht geconfronteerd zijn met verschillende vormen van geld lenen voor een huis. De accordeonlening kan daarbij voor bepaalde kredietnemers zeer interessant zijn. Zeker alleenstaanden of gezinnen die belang hechten aan voorspelbaarheid zullen de accordeonlening als beste lening bestempelen.

Bij de accordeonlening zijn immers de maandelijkse aflossingen vast, ongeacht of de rentevoet van de lening in de toekomst stijgt of daalt. De stijging of daling van de rentevoet zal wel een impact hebben op de looptijd van de lening. Daalt de rente aanzienlijk, dan zal de kredietgever de looptijd van de lening inkorten.

Is de rentevoet van de lening daartegenover aanzienlijk gestegen, dan zal de looptijd van de lening worden verlengd. De accordeonlening werkt als het ware als een echte accordeon en kan op regelmatige tijdstippen worden aangepast. Het ogenblik waarop de rente kan worden gewijzigd, is dan ook een belangrijk element om mee te nemen tijdens het vergelijken van een hypotheek.

Via een accordeonlening of accordeonkrediet kan men geld lenen zonder met onverwachte bijkomende kosten geconfronteerd te worden. Zeker wanneer men geld wenst te lenen voor een huis of andere grote aankoop, loont het de moeite de klassieke kredietformules zoals de lening met een vaste of variabele rentevoet te vergelijken met de accordeonlening. Meer uitleg nodig over deze soort lening? Hier lees je meer over accordeonkredieten.

Tips bij het aanvragen van hypothecaire leningen

Wellicht zal u net als het merendeel van de gezinnen nood hebben aan een hypothecaire lening om uw nieuwe woning of appartement te bekostigen. Het vinden van de beste hypothecaire lening of goedkoopste hypothecaire lening is evenwel niet steeds een eenvoudige opdracht. Het kiezen van de juiste leenvorm van hypothecaire lening en geknipte kredietgever kan nochtans een besparing van meerdere tienduizenden euro’s opleveren doorheen de looptijd van de lening. Interesse om onze tips te bekijken? Op deze pagina kan u al onze tips raadplegen.

TIP: Meer dan 20 woonleningen vergelijken?

TIP: Hypotheekwinkel is een onafhankelijk adviseur en vergelijkt voor u woonleningen bij meer dan 20 banken. Klik hier voor meer informatie.

Hypothecaire lening als single, haalbaar?

België en Vlaanderen tellen niet alleen gezinnen met twee ouders en één of meerdere kinderen. Steeds meer individuen gaan bewust als single doorheen het leven. Ook het aantal eenoudergezinnen dat zelfstandig kinderen opvoedt ligt beduidend hoger dan enkele decennia geleden.

Eén van de vele vraagstukken waarmee men als single doorheen het leven geconfronteerd wordt, is de bedenking of men een hypothecaire lening kan afsluiten als alleenstaande? Of is men voor de aankoop van een woning noodgedwongen aangewezen op maatschappelijke initiatieven zoals de sociale lening? Het is doorgaans niet eenvoudig om alle kosten die bij een woning komen kijken, te bekostigen als single. Klik hier voor meer info omtrent “lenen als single”.

Wat is het verschil tussen een woonlening en hypothecaire lening?

Wie zoekt naar een hypotheek simulatie bij een financiële instelling durft terecht komen op de pagina “woonkrediet simulatie”. Bestaat er dan geen verschil tussen een woonlening en een hypothecair krediet en zijn het in se synoniemen van elkaar?

Een woninglening is een hypothecaire lening afgesloten met als doel een grond of huis aan te kopen of te (ver)bouwen. Via de hypothecaire lening ontvangt de kredietgever een waarborg dat hij het uitgeleende geld terug zal ontvangen, zelfs in de situatie waarin de kredietnemer zijn/haar lening voor de grond of het huis niet meer kan aflossen. Slaagt de kredietnemer er niet meer in (tijdig) de nodige aflossingen te doen? Dan kan de kredietgever, ongeacht de hypotheekvormen waarvoor de kredietnemers intekenden, het onroerend goed verkopen en alle achterstallen met inbegrip van boetes recupereren.

In de praktijk bestaan er evenwel ook hypothecaire leningen voor andere eigendommen dan een grond of huis. Zo kan men eveneens een hypothecaire lening afsluiten voor de aankoop van een boot of vliegtuig, waarbij telkens deze goederen als onderpand zullen dienen voor het krediet. In deze situaties zal er niet sprake zijn van een woninglening, maar van een boot financiering of lening voor een vliegtuig.

Wanneer men kleine verbouwingswerken aan het huis wenst uit te voeren, kan men besluiten de werken niet te financieren per hypothecaire lening maar door middel van een verbouwingslening of groene lening. Deze verbouwingslening of renovatielening kan eveneens afgesloten worden onder de vorm van een lening op afbetaling, waardoor men niet noodzakelijk een hypothecaire inschrijving aan de kredietgever dient toe te staan.

Zeker in situaties waarin men geen eigenaar is van de woning (bv. huurder) of reeds een hypothecaire lening op het huis heeft toegestaan, kan de verbouwingslening door middel van een lening op afbetaling oplossing bieden.

Kiezen voor een vaste of variabele rente?

Kiezen voor een vaste hypotheekrente of variabele rente. Het blijft een dilemma waar elke kredietnemer zich bij aanvang van de hypothecaire lening moet doorworstelen. Weet u al welke hyopthecaire kredietvormen allemaal bestaan? Zo niet dan kan u deze hier terugvinden.

Wat is het onderscheid tussen beide types van rente bij een hypotheek en welke elementen kunnen helpen bij het kiezen van de juiste kredietformule? Het spreekt voor zich dat de rente bij een vaste hypotheekrente gedurende de looptijd van de lening niet zal wijzigen. Dat is interessant wanneer de rentetarieven op een laag peil staan. Een variabele hypotheekrente zal alleen op vastgelegde tijdstippen wijzigen en mee evolueren met de markt. Er is met andere woorden een kans dat de interest zal stijgen, maar omgekeerd kan ook. Bekijk onze tips om een keuze te maken tussen vast en variabel op deze pagina.

TIP: Meer dan 20 woonleningen vergelijken?

TIP: Hypotheekwinkel is een onafhankelijk adviseur en vergelijkt voor u woonleningen bij meer dan 20 banken. Klik hier voor meer informatie.

Hypothecaire lening vervroegd terugbetalen: Wat zijn de gevolgen?

Wie al enkele jaren zijn/haar hypothecaire lening heeft lopen, zal wellicht de mogelijkheid hebben gehad om doorheen de jaren een extra reserve aan te leggen. Zeker in een periode waarbinnen men bijna geen rente ontvangt op klassieke spaarinstrumenten, zoals bv. een spaarboekje of langetermijnrekening ontstaat de vraag of men niet (deels) de woonlening vervroegd kan aflossen.

Men zal als hypothecaire kredietnemer evenwel steeds rekening moeten houden met een wederbeleggingsvergoeding die men verschuldigd is voor het feit dat men de hypotheek wenst te herzien. Los daarvan is het dus zeker mogelijk om een hypothecaire lening vervroegd af te lossen, al dan niet gedeeltelijk voor een aantal jaren. Hoe voordelig dit is, is dan ook weer afhankelijk van situatie tot situatie. Naast het fiscale aspect, kan er ook berekend worden hoe groot de besparing is die kan gerealiseerd worden door een lening (vervroegd) af te lossen. Meer lezen over dit onderwerp en te weten komen waarop u allemaal moet letten? Dan kan u dit artikel er even op nalezen.

Gevolgen van niet terugbetalen van uw hypothecaire lening

Door onverwachte gebeurtenissen in het leven zoals bv. werkloosheid, ziekte of overlijden van één van de kredietnemers, is het mogelijk dat men de netto maandlasten van de hypotheek (tijdelijk) niet meer kan betalen. Wat zijn de oplossingen wanneer ik mijn hypotheek niet meer kan betalen en zal de kredietgever in elk geval de woning verkopen?

Contacteer de kredietgever bij een restschuld van hypotheek
Stoppen met het aflossen van de hypotheek en de kredietgever niet op de hoogte brengen, is hetgeen wat men als kredietnemer nooit mag doen. In principe heeft de kredietgever immers geen zicht op privégebeurtenissen zoals werkloosheid of ziekte. Pas van zodra de kredietgever geïnformeerd wordt, kunnen de kredietgever en kredietnemer samen zoeken naar een oplossing.

Enkele mogelijke oplossingen om de netto maandlasten van de hypotheek te verlagen zijn bv. een tijdelijk uitstel van betalen tot men opnieuw over (voldoende) inkomsten beschikt, het bedrag van de netto maandlasten tijdelijk verlagen binnen de gezinsmogelijkheden of het verlengen van de looptijd van de hypotheek.

Onthoud dat een kredietgever grote risico’s heeft genomen bij het afsluiten van de hypotheek en een flinke som geld ter beschikking heeft gesteld. Kredietgevers hebben er dus belang bij om samen maatregelen te nemen zodat de restschuld van de hypotheek beperkt blijft. Zorgt het individueel contact met de kredietgever voor geen oplossing? Stap dan naar een erkende schuldbemiddelaar. De schuldbemiddelaar zal de situatie van ‘ik kan mijn hypotheek niet meer betalen’ onder de loep nemen en trachten te bemiddelen tussen alle partijen.

Kan een bank mijn huis verkopen?
Ja, wanneer men de kredietgever niet informeert én men de restschuld van de hypotheek blijft opstapelen. De woning waarop de hypothecaire inschrijving rust, dient immers als waarborg voor het woningkrediet dat de kredietgever ter beschikking heeft gesteld.

De gevolgen van wanbetalingen van de hypotheek kunnen als volgt samengevat worden:

 • Verplichting tot het betalen van een boete. Zo het contract dit voorziet, zal men geconfronteerd kunnen worden met een bijkomende boete van bv. 0,5% van de openstaande achterstallen, dan wel een forfaitair bedrag.
 • Renteverhoging of schrapping van kortingen. Bepaalde woningkredieten stellen ook uitdrukkelijk dat de rentevoet kan worden verhoogd indien de kredietnemer nalaat gedurende een zekere periode de maandelijkse aflossingen te doen. Idem kan men eventueel toegestane kortingen verliezen.
 • De bijkomende waarborgen kunnen worden aangesproken. Bij het afsluiten van de hypotheek zou men voor een meer voordelige rentevoet bijkomende waarborgen kunnen gesteld hebben, zoals bv. een borgstelling van ouders of inpandgeving van een sieraad van een grootouder.
  De kredietgever kan nu deze bijkomende waarborgen aansprakelijk stellen. De hypothecaire kredietgever beschikt krachtens de wet eveneens over de mogelijkheid om loonbeslag te leggen bij de werkgever van de kredietnemer en zo de netto maandlasten van de hypotheek te recupereren.
 • Beslag en verkoop woning. Komen de partijen niet tot een akkoord of slaagt de kredietgever er bij de bijkomende waarborgen er niet in om voldoende te recupereren, dan zal de kredietgever een procedure van uitvoerend onroerend beslag starten. Een beslagrechter zal daarbij eerst trachten om de kredietnemer te wijzen op de gevolgen van het afsluiten van een hypotheek en trachten de partijen te verzoenen.
  Pas wanneer deze verzoeningspoging faalt, kan de kredietgever overgaan tot de gedwongen verkoop van de woning. Met het geld dat uit de gedwongen verkoop gerecupereerd wordt, zal bij voorrang de schuld van de hypothecaire kredietgever aangezuiverd worden. Werd de woning meermaals benut als waarborg van een krediet? Dan zal de chronologische volgorde van de kredietgevers bepalen wie als eerste geld voor zijn achterstallen kan gebruiken (ook wel “de rang” genoemd).
 • De Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) zal ingelicht worden omtrent de achterstallen. Elke kredietgever in België is immers wettelijk verplicht een melding te doen bij de CKP van zodra een kredietnemer de netto maandlasten van de hypotheek niet meer aflost.
  In de toekomst zal het daardoor (wellicht) moeilijker worden om een nieuw krediet af te sluiten. Kredietgevers zijn immers verplicht vooraleer ze een lening toestaan, om de CKP te raadplegen en zullen dus geconfronteerd worden met het betalingsverleden van de kredietnemer.

Het mag duidelijk zijn dat contact opnemen met de kredietgever heel belangrijk is van zodra een potentiële achterstand in betalingen wordt waargenomen of vermoed. Het duurt doorgaans enige tijd alvorens er daadwerkelijk beslag wordt gelegd op een woning, en wanneer men overgaat tot het verkopen van de woning, maar het kan u op termijn heel wat kopzorgen besparen. Steeds meer mensen komen in moeilijkheden en kunnen hun hypothecaire lening aan de bestaande voorwaarden niet meer tijdig terugbetalen. U bent dus zeker niet de enige die even te kampen heeft met soortgelijke problemen.

Terugbetalingsmoeilijkheden van een hypotheek hoeft dus niet noodzakelijk uit de monden in een beslag en verkoop van de woning. Het contacteren van de kredietgever en samen een oplossing trachten te bereiken, is het eerste wat men bij een restschuld dient te doen.

Wat als het geld van de gedwongen verkoop niet voldoende is voor alle schulden?
Wanneer men een hypothecaire lening ontving voor een bedrag hoger dan de waarde van de woning of de waarde van vastgoed de voorbije jaren fors daalde, bestaat het risico dat de opbrengst van de gedwongen verkoop niet voldoende is om al uw schulden te dekken. In dat geval zal men de hypothecaire kredietgever op een andere manier schadeloos moeten stellen voor de restschuld van de hypotheek, zoals bv. via spaargeld of een afbetalingsplan voor de toekomst.

Wanneer daartegenover de opbrengsten van de gedwongen verkoop meer zijn dan nodig, zal men een deel van de opbrengst zelf ontvangen. Dit bedrag kan men benutten om andere leningen zoals een autolening vervroegd af te lossen of te investeren in beleggingen.

Tip: Verzekering tegen onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid
De Vlaamse Overheid heeft de gratis verzekering Gewaarborgd wonen ontwikkeld, waardoor kredietnemers tijdens het eerste jaar van de opname van de hypothecaire lening zich gedurende 10 jaar kunnen beschermen tegen onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Wie tijdens het aflossen van de netto maandlasten van de hypotheek om een woning te kopen, bouwen of verbouwen plots onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, zal gedurende een zekere periode een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing die rechtstreeks aan de kredietinstelling wordt betaald.

Hoewel het in principe niet meer mogelijk zal zijn om zich te verzekeren op het moment dat men geconfronteerd wordt met achterstallen, tenzij men de maandelijkse aflossingen niet meer zou kunnen voldoen binnen de 12 maanden na het afsluiten van de hypotheek, is de verzekering Gewaarborgd wonen een tip om mee te nemen voor de toekomst.

Geld besparen op uw woonlening? Vergelijk leningen!

AanbiederMinimumMaximumSoortJKP vanaf (*)Simulatie
logo creditcourt leningen€ 25.000€ 400.000Hypothecaire lening3,38%Gratis aanvraag