Let op, geld lenen kost ook geld.

button leningen vergelijken

Hypothecaire lening vergelijken en simulatie

Waarom hypothecaire leningen vergelijken?
Een hypothecaire lening is voor veel singles en koppels de grootste kredietovereenkomst die men in zijn/haar leven afsluit. Het vinden van de goedkoopste hypothecaire lening is daarbij het resultaat van hypothecaire leningen vergelijken. Op de financiële markt zijn er inmiddels tientallen kredietgevers actief die tijdens de simulatie van hun woonkrediet menen de beste voorwaarden of de scherpste prijzen aan te bieden.

Zeker wanneer men een hypothecaire lening zou wensen af te sluiten voor het kopen, bouwen of verbouwen van een grotere woning, kan de goedkoopste hypothecaire lening zorgen voor een maandelijkse besparing van honderden euro’s. Door het feit dat een hypothecaire lening wordt afgesloten over een looptijd van 10 tot maximum 30 jaar, betekent dit een totaalbesparing van meerdere tienduizenden euro’s over de loop van het woningkrediet.

Een hypothecaire lening vergelijken loont niet alleen de moeite voor diegenen die een nieuwe woning wensen te kopen of bouwen. Ook als kredietnemer met een lopend woonkrediet kan men door hypothecaire leningen te vergelijken nog besparen voor de toekomst. Gelet op de continue evolutie op de financiële en economische markt, stelt men vast dat rentevoeten van woningkredieten nooit meer dan één jaar ongewijzigd blijven. De goedkoopste hypothecaire lening op moment X kan op moment X+1 jaar één van de duurder geprijsde hypothecaire leningen betekenen. Door een woningkrediet te herfinancieren wordt de hypotheek ondergebracht bij een nieuwe kredietgever, waardoor men kan genieten van de huidige, lagere rentevoet.

Hypothecaire leningen vergelijken

AanbiederMinimumMaximumSoortJKP vanaf (*)Simulatie
logo creditcourt leningen€ 25.000€ 400.000Hypothecaire lening3,38%Gratis aanvraag

Tarief persoonlijke lening tegenover hypothecaire lening

Een appartement of woning kopen kost steeds handenvol geld. Wanneer men een zeer bescheiden woonst zou kopen, zou men in principe deze aankoop kunnen financieren via een persoonlijke lening. De meeste kredietgevers hanteren voor de persoonlijke lening immers een maximum van 50.000 à 75.000 EUR. Voor woningen boven dit bedrag, dient men in se terug te vallen op de hypothecaire lening. Waarom bestaat er een verschil tussen het tarief van de persoonlijke lening en het hypothecair krediet?

Kenmerkend voor de persoonlijke lening is dat men als kredietnemer een vooraf overeengekomen geldbedrag ontvangt dat men kan gebruiken voor een welbepaald omschreven doel. De kredietnemer betaalt vervolgens periodiek een deel van het ontleende kapitaal terug, verhoogd met een rente. De kredietgever heeft bij een persoonlijke lening evenwel geen zekerheid dat de kredietnemer de periodieke betalingen zal nakomen, laat staan ooit het volledig ontleende kapitaal kan terugbetalen. Kredietovereenkomsten vermelden niet steeds voor welk doel de kredietnemer het ontleende kapitaal dient te gebruiken.

In de praktijk hebben echter veel financiële instellingen hun persoonlijke leningen de naam gegeven van het doel waarvoor de persoonlijke lening kan worden gebruikt, zoals een autolening, renovatielening of huwelijkslening. Afhankelijk van kredietgever tot kredietgever kan men niet het krediet bekomen alvorens men een offerte of bewijs voorlegt dat aantoont dat de lening voor het voorgeschreven doel zal worden benut. Kernpunten van de persoonlijke lening zijn dus enerzijds dat het kan benut worden voor allerlei uitgaven, tenzij de kredietovereenkomst anders vermeld én anderzijds dat de kredietgever over geen bijkomende zekerheden beschikt.

Wie daartegenover een woonlening simulatie via een hypotheek zou uitvoeren, zal merken dat het tarief van de hypotheek voordeliger is dan de persoonlijke lening. Bij een hypothecaire lening wordt het krediet immers toegestaan voor de aankoop van één welbepaald goed. Met uitzondering van de mogelijkheid om verschillende leningen binnen de hypotheek samen te voegen, zal het niet mogelijk zijn om andere uitgaven via de hypothecaire lening te financieren.

Een ander verschil tussen de persoonlijke lening en de hypothecaire lening bestaat in de waarborg die de kredietgever ontvangt. Door een hypothecaire inschrijving ontvangt de kredietgever een extra zekerheid dat de kredietnemer de maandelijkse aflossingen van het woningkrediet zal uitvoeren. Zo niet, dan kan de kredietgever de woning verkopen en het openstaande kredietbedrag recupereren.

Kernpunten van de hypothecaire lening en de redenen waarom lenen via een hypothecaire lening de goedkoopste vorm van geld lenen voor een woning is, zijn bijgevolg enerzijds het welomschreven doel van het woningkrediet én anderzijds de waarborg van de kredietgever dat zij in elk geval haar ontleend geldbedrag terug zal ontvangen (met uitzondering van de situatie waarin het onroerend goed bij een gedwongen verkoop minder zou opbrengen dan het openstaande kredietbedrag van tijdens de simulatie woonkrediet).

TIP: Meer dan 20 woonleningen vergelijken?

TIP: Hypotheekwinkel is een onafhankelijk adviseur en vergelijkt voor u woonleningen bij meer dan 20 banken. Klik hier voor meer informatie.

Tips goedkoopste hypothecaire lening rentevoet vinden

Zoals hierboven verduidelijkt, is het vinden van de goedkoopste hypothecaire lening een kwestie van woonlening simulaties en hypothecaire leningen vergelijken. Hoe komt men op de financiële markt tot de goedkoopste hypothecaire lening rentevoet?

1. Ga niet uitsluitend af op de rentevoet van de woonlening. Kredietnemers gaan tijdens een simulatie van het woonkrediet maar al te vaak uitsluitend af op de rentevoet. Ook andere factoren zoals het gegeven of de rentevoet kan worden aangepast en wanneer, hoeveel de rentevoet kan stijgen/dalen én of de looptijd van de hypothecaire lening kan gewijzigd worden, hebben een impact op hoe voordelig de woonlening is.

2. Bouw eigen zekerheden in. Afhankelijk van het type hypotheek dat men wenst af te sluiten, zal de rentevoet doorheen de looptijd kunnen stijgen of dalen. Door een plafond binnen de kredietovereenkomst in te lassen, kan men vermijden om met onaangename stijgingen geconfronteerd te worden. Bij een formule (+3%/-3%) kan de rentevoet bv. gedurende de lening maximaal 3% stijgen en 3% dalen.

3. Verplichting tot het afnemen van bijkomende producten. Banken zullen sneller geneigd zijn de goedkoopste hypothecaire lening toe te staan wanneer de kredietnemer naast de hypotheek nog enkele aanvullende producten afneemt, zoals een schuldsaldoverzekering of brandverzekering. Ook producten zoals een zichtrekening en spaarrekening worden gretig aangeboden tijdens het afsluiten van een woonkrediet.

Maak abstractie van al deze producten en vergelijk de kostprijs van de goedkoopste hypothecaire lening met de rentevoet van een concurrent indien men deze producten onafhankelijk zou afnemen. Dankzij de nieuwe verplichting voor hypothecaire kredietgevers om het jaarlijks kostenpercentage (JKP) te vermelden – alle kosten in totaal verbonden aan de lening – wordt het doorzichtiger om hypothecaire lening tarieven te vergelijken.

4. Vergelijk verschillende aanbieders. Starten met een woonkrediet simulatie doet men idealiter bij de eigen bank. Vermijd echter om uitsluitend de tarieven op te vragen van één bank. Het vinden van de beste hypothecaire lening is een kwestie van tarieven onderling tegen elkaar uitspelen. Probeer dit proces door te zetten tot u de benedengrens van alle financiële instellingen hebt bereikt. In praktijk blijken kredietgevers bereid te zijn om tot 30% beneden het initieel gecommuniceerde tarief te gaan.

5. Onderhandel over de modaliteiten van de hypotheek. Zoals reeds werd verduidelijkt op lening.org, ligt de kostprijs van een hypothecair mandaat aanzienlijk lager dan de eigenlijke hypothecaire inschrijving. Tracht te onderhandelen met de kredietgever zodat een deel van de aankoop of bouw gewaarborgd wordt door een hypothecair mandaat in plaats van een hypothecaire inschrijving. Op die manier bespaart men op (i) inschrijvingskosten of het hypotheekrecht, (ii) het ereloon van de hypotheekbewaarder, (iii) registratierechten, (iv) ereloon van de notaris en (v) aktekosten voor een deel van de hypotheek.

6. Bied bijkomende zekerheden aan. Het tarief dat men tijdens de woonlening simulatie ontvangt is sterk afhankelijk van het risicoprofiel. Naarmate een financiële instelling minder risico heeft om niet terugbetaald te worden, zal zij bereid zijn de rentevoet te verlagen. Kredietnemers kunnen handig op dit risicoprofiel inspelen door bijkomende zekerheden aan te bieden, zoals een borgstelling van een ouder/broer/vriend of pand op een roerend goed.

Hypothecaire lening berekenen: Waarmee wordt rekening gehouden?

Een hypotheek is een financieel product waarbij de kredietgever tijdelijk een som geld ter beschikking stelt en bijgevolg gedurende de looptijd van de hypotheek het risico draagt dat het ontleende kapitaal en de rente niet terugbetaald worden. Tijdens de hypothecaire lening simulatie en het bepalen van een rentevoet, zal een kredietgever onder meer rekening houden met volgende elementen:

  • (Gezin)inkomsten. De kredietgever is wettelijk verplicht na te gaan of de kredietnemer voldoende inkomsten heeft om de hypotheek terug te betalen alvorens de woonkrediet simulatie te ondertekenen. Kredietgevers zijn daarbij vooral geïnteresseerd in de vaste inkomsten van de kredietnemer (of het gezin indien het gaat om meerdere kredietnemers). Bij een kredietnemer in loondienst zal de kredietgever informeren naar de gezinsinkomsten van het laatste jaar en/of drie jaar. Wanneer men werkzaam is binnen een systeem van flexibele (uitzend)arbeid zal de kredietgever informeren naar de laatste aangifte binnen de personenbelasting. Voor zelfstandigen wordt in principe gekeken naar de eigen maandelijks inkomsten. Zelfstandigen actief als bestuurder of zaakvoerder zonder vaste maandelijkse inkomsten, worden beoordeeld op basis van de hoogte van de totale jaarinkomsten.
  • Vaste (gezin)kosten. De kredietgever zal nagaan hoeveel vaste kosten men maandelijks en jaarlijks dient te dragen. Mogelijk houdt de kredietgever ook rekening met onverwachte occasionele uitgaven, zoals een defect huishoudapparaat of medische ingreep.
  • Reeds lopende kredieten. De kredietgever is eveneens verplicht na te gaan binnen de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) of de kredietnemer andere kredieten heeft of in het verleden had lopen. De CKP beschikt over alle informatie betreffende lopende leningen en betalingsachterstanden binnen België.
    Opgelet: een kredietgever is verplicht de CKP te raadplegen alvorens een simulatie woonkrediet te ondertekenen, maar kan besluiten om ondanks een historische betalingsachterstand toch een hypotheek toe te staan dan wel een hypotheek aan een hogere rentevoet.
  • Stabiliteit van de privé- en werkomgeving. Wanneer men tijdens de hypothecaire lening berekening aan de kredietgever kan duidelijk maken dat men een stabiele gezins- en professionele relatie heeft, zal de kredietgever sneller geneigd zijn een lager tarief toe te passen.
  • Haalbaarheid van de maandelijkse aflossingen. Van zodra de kredietgever de inkomsten met de kosten en reeds lopende kredieten heeft vergeleken, kan de kredietgever in beginsel de maximale hypotheek berekenen. De totale maandelijkse gezinslasten van de hypotheek moeten voldoende draagbaar zijn, zodat men nog financiële reserves heeft voor periodes van ziekte of werkloosheid te overbruggen. Dankzij een schuldsaldoverzekering is de terugbetaling van een deel of volledig de ontleende som gegarandeerd indien één van de kredietnemers vroegtijdig zou overlijden.

Lenen voor verbouwing: Renovatielening of hypothecaire lening?

Kredietnemers vertrekken voor het realiseren van hun droomwoning niet steeds van nul. In België zijn er inmiddels even veel renovatieprojecten als nieuwbouwprojecten. Wanneer men graag renovatie- of isolatiewerken zou laten uitvoeren aan een bestaande woning, bestaan er verschillende mogelijkheden om deze kosten te financieren:

1. Renovatielening. Wanneer de kostprijs van renovatiewerken laag zijn, is het perfect mogelijk dat een bank uitsluitend een renovatielening voorstelt. Een dergelijke lening is een vorm van een lening op afbetaling waarbij het geleende kapitaal in één maal wordt opgenomen en de kredietnemer vervolgens maandelijks een deel kapitaal en intrest aan de kredietgever aflost. Het mag duidelijk zijn dat bij een dergelijke renovatielening er geen rentevoet hypothecaire lening of goedkoopste hypothecaire lening aan te pas komt. Vergelijk renovatieleningen op Lening.org »

De grootste troef van de renovatielening in verhouding met de hypothecaire lening zijn de beperkte bijkomende kosten. Een renovatielening wordt gesloten tussen de kredietgever en kredietnemer zonder tussenkomst van een notaris, noch hypotheekbewaarder. Anderzijds zal uit de woonlening simulatie per renovatielening naar boven komen dat de renovatielening sneller dient afbetaald te worden dan een hypothecaire lening.

Aangezien de renovatielening een verbijzondering is van de lening op afbetaling en persoonlijke lening, is de renovatielening onderworpen aan de maximale terugbetalingstermijnen die de wetgever heeft opgelegd voor consumentenkredieten. Een renovatielening van 40.000 EUR zal men bv. slechts op maximum 240 maanden of 20 jaar kunnen terugbetalen, terwijl men bij een hypothecaire lening de terugbetaling zou kunnen spreiden over 25 of 30 jaar.

2. Hypothecaire lening. Bij verbouwingswerken vanaf een zekere omvang zal de kredietgever uitsluitend de hypothecaire lening voorstellen. Dankzij de hypothecaire inschrijving heeft de kredietgever het recht om het huis te verkopen van zodra de kredietnemer gedurende een zekere periode nalaat de vereiste betalingen te doen. De kredietgever beschikt met andere woorden over meer zekerheid dan bij een renovatielening en zal bijgevolg een lagere rentevoet aanbieden. Anderzijds zal men als kredietnemer bij de hypothecaire lening langer gekluisterd zijn dan bij een renovatielening aan de woninglening. Hypothecaire leningen en de terugbetalingstermijnen vergelijken is bijgevolg een must om niet langer als nodig aan een krediet verbonden te zijn.

hypotheekwinkel banner

3. Hypothecaire lening hergebruiken. De hypothecaire lening hergebruiken of heropnemen is een alternatief voor de renovatielening en de nieuwe hypothecaire lening. Wanneer men al enkele jaren de huidige hypotheek heeft lopen, kan de kredietgever instemmen om het reeds terugbetaalde kapitaal opnieuw te ontlenen. Vereist is evenwel dat het reeds terugbetaalde kapitaal voldoende hoog is om opnieuw te financieren.

Tijdens de eerste jaren van de hypotheek betaalt men immers vooral intrest terug. Pas na enig tijd, zoals blijkt uit de aflossingstabel tijdens een woonlening simulatie, wordt het deel kapitaal dat men terugbetaalt groter. Opgelet: een kredietgever moet ook steeds uitdrukkelijk instemmen met het hergebruik van de hypothecaire lening. Indien er geen akkoord volgt, zal men verplicht een nieuwe hypotheek moeten afsluiten dan wel een renovatielening via een lening op afbetaling afsluiten.

De rentevoet van de hypothecaire lening is één voordeel van renovatiewerken financieren per weder opgenomen hypothecaire lening. Een dergelijke wijze van renovatiewerken financieren heeft daarnaast als voordeel dat men geen nieuwe hypotheek dient af te sluiten, en alle daarbij horende kosten kan vermijden. Zo zal men als kredietnemer geen schattingskosten, inschrijvingskosten, noch ereloon van de hypotheekbewaarder dienen te betalen. Men betaalt uitsluitend aan de kredietgever een bedrag om het intern dossier aan te passen.

Net als de initiële hypotheek zullen ook de terugbetalingen van de hypothecaire lening binnen de fiscale grenzen aftrekbaar zijn. Een vierde voordeel van de hypothecaire lening hergebruiken is dat men de looptijd van de renovatielening flexibel kan vorm geven. Zo is men niet verplicht om de wederopname over exact dezelfde tijdspanne te spreiden als de initiële hypotheek. Anderzijds zal men ermee rekening moeten houden dat gedurende de wederopname de actuele rentevoet van de kredietgever wordt toegepast. De actuele rentevoet kan hoger of lager liggen dan de rentevoet tijdens de eerste hypothecaire leningen vergelijking.

vastgoed nieuwbouw kopen met hypothecaire lening

Vastgoed financieren met hypothecaire lening

hypotheekwinkel banner

Stappenplan: De goedkoopste woonlening vinden

Wanneer men na het nodige zoekwerk dé ideale woonst heeft gevonden, is de vraag hoe men tot een vlotte regeling van de woonlening komt. In praktijk blijkt circa 5 maand te zitten tussen de datum van het vinden van een geschikte woning en het kunnen starten met de verhuizing of werken. Welke stappen worden doorgaans gevolgd binnen deze termijn van 5 maanden?

1. Kiezen van de ideale woonst.
In beginsel maakt deze stap geen deel uit van het proces van hypothecaire leningen vergelijken en afsluiten. Echter kan men pas een hypothecaire lening afsluiten van zodra men een woning heeft gevonden die binnen het gezinsbudget past. Binnen deze stap wordt tussen de verkoper en koper doorgaans een onderhandse verkoopovereenkomst of compromis ondertekent, dat eveneens de gevolgen bevat indien er geen woonlening wordt gevonden. Reken voor het bereiken van een compromis maximum 1 maand tijd.

2. Contacteer een eerste bank of hypotheekinstelling.
Een woonlening simulatie start steeds door de eigen bank of vertrouwde hypotheekinstelling aan te spreken met de vraag om een offerte voor het project dat men wenst te bouwen of renoveren. Vergelijk verschillende types van leningen en kies de lening die bij uw kredietprofiel past. Beschikt u als alleenstaande of gezin over geen ruime financiële middelen? Contacteer dan als eerste het Vlaams Woningfonds of een erkende kredietmaatschappij die een sociale lening aanbiedt. De kans dat u van een andere bank of hypotheekinstelling een eerste lagere rentevoet ontvangt, is beduidend klein.

3. Onderhandel de ontvangen rentevoet met andere banken of hypotheekinstellingen.
Van zodra men een eerste rentevoet heeft ontvangen, is het een kwestie van deze rentevoet uit te spelen bij een andere, concurrerende financiële instelling. Is deze tweede financiële instelling bereid een lagere rentevoet toe te passen? Ga dan met deze lagere rentevoet opnieuw naar de eerste financiële instelling en informeer of deze – gelet op het huidig aanbod – geen lagere rentevoet kan toepassen, al dan niet in combinatie met bijkomende producten zoals een schuldsaldoverzekering, brandverzekering, of zicht- of spaarrekening.

4. Onderteken de meest voordelige woonlening simulatie.
Van zodra men het bodemtarief bij alle kredietgevers heeft bereikt, kan men het aanbod van de goedkoopste hypothecaire lening ondertekenen. Elke aanbodbrief zal een termijn bevatten waarbinnen het aanbod haar geldigheid verliest, doorgaans 1 maand na ontvangst. Staan alle voorwaarden en modaliteiten zoals mondeling besproken binnen het aanbod? Zijn de gegevens van de kredietnemer of kredietnemers exact zoals ze in de werkelijke hypothecaire lening dienen vermeld te worden?

De kredietgever zal vervolgens starten met het dossier voor de hypothecaire lening samen te stellen. Zo zal de kredietgever (i) vragen om de documenten die staven dat de kredietnemer beschikt over voldoende financiële middelen over te maken, (ii) een verzoek aan de CKP richten om na te gaan of de kredietnemer een historische betalingsachterstand heeft, én (iii) – indien zo overeengekomen – een expert aanspreken. Hou er rekening mee dat een schatting van het onroerend goed in België geen vereiste is voor een hypothecaire lening.

5. Maak een afspraak bij de notaris om de aankoop te bekrachtigen.
Op basis van het dossier van de kredietgever heeft de notaris de mogelijkheid de notariële akte op te stellen. Om de hypothecaire lening te bekomen dient men binnen de 3 maanden na het ondertekenen van het kredietaanbod de notariële akte door de notaris te laten verlijden. Tussen de ondertekening van het compromis en het verlijden van de notariële akte mogen maximaal 4 maanden bestaan, aangezien binnen deze termijn de registratierechten dienen te worden betaald. De notaris zal eveneens pas overgaan tot het verlijden van de akte eens alle notariskosten zijn betaald.

6. Woningkrediet wordt toegekend.
Vóór het verlijden van de notariële akte zal de kredietgever het bedrag van tijdens de woninglening simulatie overmaken op de rekening van de notaris. Van zodra de notariële akte wordt verleden, maakt de notaris het geld vrij en kan de koper via het woningkrediet de verkoper betalen. De meeste kredietovereenkomsten bevatten een beding binnen welke tijdspanne het woningkrediet moet worden benut, zoals bv. 18 maanden.

7. De woning is beschikbaar.
Van zodra de koopprijs aan de verkoper(s) is betaald, kan men officieel de woning als eigenaar bewonen of starten met de verbouwingen. Gefeliciteerd!

TIP: Meer dan 20 woonleningen vergelijken?

TIP: Hypotheekwinkel is een onafhankelijk adviseur en vergelijkt voor u woonleningen bij meer dan 20 banken. Klik hier voor meer informatie.